Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Polikliniek Geriatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Polikliniek Geriatrie

In deze folder staat informatie over de polikliniek Geriatrie voor u als patiënt en voor uw familie/mantelzorger. In overleg met uw huisarts of behandelend medisch specialist heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Geriatrie. Op de polikliniek Geriatrie worden oudere patiënten met lichamelijke aandoeningen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen, behandeld. De klinisch geriater behandelt u op de polikliniek. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut of ergotherapeut bij de behandeling worden betrokken.

Wat neemt u mee?

  • Een lijst van uw apotheek waarop alle medicijnen staan die u momenteel gebruikt.
  • Indien van toepassing informatie over u situatie vanuit de thuiszorgmedewerker of zorginstelling.
  • Een wettelijk en geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart

Uw bezoek aan de polikliniek
We adviseren u om met een familielid of mantelzorger op de polikliniek te komen. Onze poliklinieken liggen op grotere loopafstand vanaf de ingang van het ziekenhuis. Wij willen u attenderen op de mogelijkheid van het gebruiken van een rolstoel die u bij de ingang kunt vinden. Ook is de gastvrouw bereidt om u met een rolstoel naar de polikliniek te begeleiden. Samen heeft u een gesprek met de klinisch geriater (danwel arts assistent of verpleegkundig specialist) waarna meestal een lichamelijk onderzoek volgt. Wij raden u daarom aan kleding aan te doen die u gemakkelijk uit en aan kunt doen. Het kan zijn dat u een afspraak op de valpolikliniek dan wel geheugenpolikliniek heeft. Deze poli's zijn gericht op observatie, onderzoek en het opstellen van een behandelplan.

De eerste onderzoeken worden uitgevoerd door de klinisch geriater en doktersassistente. De onderzoeken vinden plaats gedurende één dagdeel. Na dit dagdeel wordt bekeken of u nog een keer moet terugkomen voor verder onderzoek.

Afsluitend heeft u met uw familielid of mantelzorger een gesprek met de klinisch geriater over de mogelijkheden tot verdere behandeling. Deze behandeling kan bestaan uit:

  • Vervolgafspraken op de polikliniek met de geriater en/of een verpleegkundig consulent geriatrie.
  • Aanvullende onderzoeken zoals bloedprikken, urineonderzoek, hartfilmpje of röntgenfoto's.
  • Een opname op de afdeling geriatrie.

Mogelijk wordt er aanvullend onderzoek gedaan door een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtiste of op de röntgenafdeling. Ook deze onderzoeken vinden plaats gedurende één dagdeel.

Duur onderzoeken

  • Eerste polibezoek geriater en doktersassistente: 1,5 - 2 uur
  • Eerste polibezoek arts assistent: 2,5- 4 uur Eerste polibezoek verpleegkundig specialist 1-1,5 uur
  • Bezoek val- en/of geheugenpoli: 3,5 - 5,5 uur
  • Herhaalbezoek: 0,5 uur

Klachten en suggesties
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Laat ons uw onvrede weten! Uw ervaring is zowel voor u als voor ons van belang. Voor u omdat er iets gebeurt met uw klacht, voor Amphia is het een advies om onze zorg te verbeteren. Een klacht of probleem kunt u het best rechtstreeks bespreken met degene die de oorzaak is van uw onvrede. Verloopt dit gesprek niet naar wens, of durft u het gesprek niet aan, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener. Uw klacht wordt kenbaar gemaakt aan betrokkene en de mogelijkheden voor een oplossing worden verkend. Wanneer u niet tevreden bent na het bemiddelingstraject en u een expliciet oordeel over uw klacht wenst kunt u zich wenden tot de klachtencommissie in Amphia of tot de Geschilleninstantie Zorg.

Gegevensverstrekking aan en door derden
Het verstrekken van gegevens aan derden valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klinisch geriater heeft inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over u zijn vastgelegd en van belang zijn voor uw behandeling. De klinisch geriater kan ook uitslagen aan huisartsen beschikbaar stellen. Wij gaan uit van uw toestemming met deze werkwijze. Indien u bovenstaande inzage, uitwisseling of gebruik van gegevens voor onderzoek niet wenst, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen bij de klinisch geriater. Alle medewerkers in de gezondheidszorg hebben geheimhoudingsplicht. Ze mogen geen informatie over uw gezondheid of behandeling doorgeven aan derden, tenzij u daar toestemming voor geeft. Met derden bedoelen we bijvoorbeeld medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg en van verpleeghuizen.

U heeft een toestemmingsformulier ontvangen. Wilt u dit toestemmingsformulier ondertekenen en afgeven bij het secretariaat als u zich meldt voor uw afspraak? Hiermee geeft u toestemming aan de klinisch geriater voor het opvragen en doorgeven van relevante informatie die van belang kan zijn voor uw verdere behandeling.

Bezoekadres
Amphia Ziekenhuis
Locatie Molengracht
Polikliniek geriatrie, route 106
Molengracht 21
4818 CK Breda

of

Locatie Pasteurlaan
Poli 9
Pasteurlaan 9
4900 AB Oosterhout


Onze specialisten
Mw. J.I. Eikelboom
Mw. J.A.L. van Kempen
Mw. D.C. de Lange
Mw. dr. M.C. Faes
Mw. M.S. Landman
Mw. J. Altena
Mw. J.M.M. van Thiel

Bent u verhinderd?
We verzoeken u dit, met een beknopte reden, zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaresse van de polikliniek Geriatrie.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Telefoonnummer: (076) 595 10 47. Postadres:

Amphia Ziekenhuis Locatie Molengracht
T.a.v. polikliniek Geriatrie
Postbus 90158
4800 RK Breda
T: (076) 595 1047 F: (076) 595 2539
E: geriatrie@amphia.nl

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie