Infectiepreventie

Breda Molengracht

Telefoonnummer 076 595 3188
De dienstdoende Research Coördinator is op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 076 595 2061. Hier kunt u als deelnemer van een studie op het gebied van infectiepreventie terecht met uw vragen.

De Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) en de  Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie (DSRD) zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
DSMH: telefoonnummer 076 595 4450 of per mail dbijl@amphia.nl 
DSRD: telefoonnummer 076 595 1143  of per mail ivanzundert1@amphia.nl 

Infectiepreventie

De kenniskern Infectiepreventie bestaat uit de aandachtsgebieden Infectiepreventie bij patiënten/medewerkers, Steriele Medische Hulpmiddelen/scopen en Projecten.

Infectiepreventie patiënten/medewerkers

De deskundigen Infectiepreventie ondersteunen de afdelingen binnen het ziekenhuis bij het voorkomen, signaleren en bestrijden van zorg gerelateerde infecties. 
Daarnaast adviseert de afdeling ook andere zorgverleners zoals verpleeghuizen en revalidatiecentra in de regio op het gebied van infectiepreventie. De coördinator infectiepreventie personeel coördineert het proces rondom infectieziekten bij medewerkers waardoor er een veilige omgeving voor de patiënt en medewerkers gecreëerd wordt.

Het infectiepreventiebeleid wordt afgestemd op landelijke eisen en normen, wetgeving en richtlijnen.
 

Research projecten

De research coördinatoren van de afdeling infectiepreventie voeren werkzaamheden uit ten behoeve van nationale en internationale studies op het gebied van infectiepreventie. Het is mogelijk dat zij een patiënt benaderen om hieraan deel te nemen. Daarnaast zijn er projectmedewerkers die innovatieve studies opzetten en hier subsidie voor aanvragen. Op dit moment loopt er een grensoverschrijdend project (i-4-1 Health) waarbij de status van infectiepreventie in verschillende zorginstellingen, kinderdagverblijven en veehouderijen in beeld wordt gebracht middels een app. Op deze manier kan er van elkaar geleerd worden.

De overheid heeft Amphia aangewezen om de activiteiten met betrekking tot antimicrobiële resistentie in de regio te coördineren (zorgregio). 

De medewerkers van de afdeling Infectiepreventie werken nauw samen met de Maatschap Artsen Microbioloog Brabant Zeeland (MAMBZ) en het laboratorium Microvida.

In het antibiotica resistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Brabant werken we samen met de andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio aan het vroegtijdig opsporen van resistente bacteriën en de infectiepreventie in de regio.

DSMH en DSRD

De Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) ziet toe dat het proces op de Centrale Sterilisatie Afdeling verloopt conform wet- en regelgeving. Hij ziet ook toe op de verwerving, opslag en het transport van de steriele of te steriliseren medische hulpmiddelen.

De Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie (DSRD) ziet toe dat het reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen en aanverwante hulpmiddelen volgens wet- en regelgeving uitgevoerd wordt.

De DSMH en DSRD adviseren de gebruikers en de Raad van Bestuur over het te volgen beleid.

Wie zijn wij?

Op deze afdeling  werken deskundigen infectiepreventie, coördinator infectiepreventie personeel, research medewerkers, DSMH en DSRD. 

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden? 

De afdeling Infectiepreventie houdt zich onder andere bezig met: 
 • Het opstellen van protocollen ter voorkoming van infecties en voor de reiniging, desinfectie van flexibele endoscopen en de sterilisatie van medische hulpmiddelen.
 • Controle op naleving van de protocollen.
 • Bewaken van de patiënt- en medewerkerveiligheid.
 • Coördinatie bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte in  het ziekenhuis.
 • Coördinatie bij recalls.
 • Voorlichting en informatievoorziening in het ziekenhuis.
 • Uitvoeren van innovatieve studies op het gebied van infectiepreventie.

Wat is een zorggerelateerde infectie

Wie in het ziekenhuis verblijft of een behandeling ondergaat heeft kans een zorg gerelateerde infectie op te lopen. Van elke honderd patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, krijgen er ongeveer zes een zorggerelateerde infectie. Gevolgen van deze infecties variëren van ongemak tot pijn, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en soms zelfs invaliditeit. Het heeft bijna altijd langere opname en hogere kosten tot gevolg. Helaas zijn deze infecties niet altijd te voorkomen, maar door goede  hygiënische maatregelen door zorgverleners en u zelf is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen.

Voorlichting

Welke samenwerkings verbanden zijn er?

De afdeling infectiepreventie werkt intensief samen met Microvida; het microbiologisch laboratorium. Daarnaast zijn de deskundigen infectiepreventie nauw betrokken bij de MRSA polikliniek in het ziekenhuis. Regionaal is de afdeling betrokken bij andere zorgverleners zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra  en thuiszorgorganisaties.

De DSMH werkt nauw samen met de centrale sterilisatie afdeling (CSA) en de OK en de DSRD met de afdelingen die flexibele endoscopen gebruiken zoals de maag darm lever afdeling (MDL), Urologie, KNO, OK en Medische Technologie.

In het grensoverschrijdend project i-4-1 Health wordt samengewerkt met verschillende zorginstellingen, kinderdagverblijven en veehouderijen in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

In de regio Noord-Brabant werken zorginstellingen in het antibiotica resistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Brabant aan afstemmen van de aanpak van resistente bacteriën en aan infectiepreventie.

 

Folders

Van een groot aantal infectiepreventie onderwerpen zijn folders beschikbaar.

Hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën

Behandelingen

Staphylococcus aureus screening

In Amphia controleren we soms patiënten voordat zij geopereerd worden op de aanwezigheid van Staphylococcus aureus (S. aureus). Deze bacterie kan een ernstige infectie van de wond veroorzaken. Eén op de drie mensen draagt van nature Staphylococcus aureus (S. aureus) bij zich in de neus. Voor gezonde mensen is deze bacterie niet gevaarlijk. Zij hebben er in het dagelijkse leven geen last van. Wanneer er echter sprake van een wond is, dan kan de bacterie het lichaam binnendringen en ernstige infecties veroorzaken. Verreweg de meeste mensen die een S. aureus infectie krijgen, worden geïnfecteerd door een bacterie die ze zelf bij zich dragen. Meer informatie leest u in de folders opsporen en behandelen S. aureus.

MRSA polikliniek

Op de polikliniek interne geneeskunde is een speciaal spreekuur voor patiënten met MRSA. De internist-infectioloog behandelt u. U kunt via uw behandelaar in het ziekenhuis of via de huisarts een afspraak maken op deze MRSA polikliniek. Meer informatie over de behandeling leest u in de folder MRSA Polikliniek.

Bacteriën

 • Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)
  BRMO zijn bacteriën die bestand zijn tegen de meest gangbare antibiotica. BRMO zijn niet ziekmakender dan ‘gewone’ bacteriën. Maar wanneer ze een infectie veroorzaken is deze dus wel moeilijker te behandelen. 

  Er zijn verschillende BRMO’s bijvoorbeeld: MRSA, VRE, MRGNS, CPE waaronder ESBL positieve bacteriën.

  Afkortingen

  MRSA = methicilline resistente Staphylococcus aureus
  VRE = vancomycine resistente Enterococcus faecium
  MRGNS = multiresistente gram negatieve staaf
  CPE = carbapenemase producerende Enterobacteriaceae
  ESBL = extended spectrum beta-lactamase

  Lees de volledige informatie over BRMO in de folder Bijzonder Resistente Micro Organismen. Instructie voor het afnemen van een rectumkweek staat opgenomen in de folder stappenplan afname rectumkweek.
   
 • Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)
  Een voorbeeld van een BRMO is de Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus, afgekort MRSA. 
  MRSA is een Staphylococcus aureus die ongevoelig is geworden voor het antibioticum meticilline. De meeste mensen dragen de Staphylococcus aureus af en toe, en sommige altijd, in hun neus, keel of darmen. Vanuit de neus kan de bacterie over de huid worden verspreid. Mensen kunnen Staphylococcus aureus bij zich dragen zonder ziek te zijn. Dit geldt ook voor de MRSA.

  Voor gezonde mensen kan de MRSA geen kwaad. Dit ligt echter anders voor patiënten in het ziekenhuis. Hun weerstand is sterk verminderd waardoor zij een grotere kans hebben op een infectie. Om deze patiënten in het ziekenhuis te beschermen, nemen we extra maatregelen. Zo zorgen wij voor een veilig ziekenhuis voor al onze patiënten.
  Lees de volledige informatie in de folder: MRSA en  MRSA bij kinderen 

  Instructie voor het afnemen van kweken op controle van MRSA staat opgenomen in het stappenplan voor MRSA kweek thuis.
   
 • MRSA/BRMO controle
  Resistente bacteriën worden vaker aangetroffen bij patiënten die in de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis hebben gelegen. Ook kunnen patiënten die in aanraking komen met vleesvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens drager zijn van de MRSA-bacterie. U kunt een BRMO bij u hebben zonder dat u het merkt. 

  Indien u tot de risicogroep hoort zoals hierboven is beschreven, meld dit dan direct bij uw bezoek (als patiënt) aan het ziekenhuis bij de balie van de polikliniek en aan uw behandelend arts. 

  Als we vermoeden dat u drager bent van een BRMO, dan testen we u door middel van het afnemen van een kweek. Bent u drager en wordt u opgenomen? Dan nemen de medewerkers voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen.
 • Isolatiemaatregelen
  Als blijkt dat u drager bent van een BRMO of MRSA worden er bij opname speciale voorzorgsmaatregelen genomen. Deze maatregelen worden isolatiemaatregelen genoemd. Welke extra maatregelen er nodig zijn hangt af van de ziekte. Door middel van een isolatiekaart op uw kamerdeur is het voor alle ziekenhuismedewerkers en bezoek duidelijk welke maatregelen zij bij u moeten nemen. Meer informatie hierover leest u in de folders over isolatiemaatregelen.
 • Griep

  Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Griep is een ziekte waarbij het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken is. Het begint vaak plotseling met koude rillingen, koorts, hoofdpijn en spierpijn. Klachten als keelpijn en een droge hoest kunnen ook optreden.
  Over het algemeen is griep onschuldig; men geneest meestal zonder medische behandeling. Maar sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen, zoals ouderen en mensen met een chronische ziekte.

  Meer informatie leest u in de informatiefolder over griep.


 • Infecties voorkomen

  Wat kan ik zelf doen om infecties te voorkomen

  Handhygiëne

  Handhygiëne is een doeltreffende en goedkope manier om de verspreiding van (zorggerelateerde) infecties via de handen tegen te gaan. Onder handhygiëne verstaan we de maatregelen die genomen moeten worden om de overdracht van micro-organismen (bacteriën) door de handen te voorkomen. Onze zorgverleners wrijven hun handen in met handalcohol (handdesinfectie). Dat is de beste manier om huidvriendelijk en efficiënt bacteriën te verwijderen. 

  Ook voor u, bezoek en patiënt, is een goede handhygiëne belangrijk om verspreiding van ziekmakende bacteriën tegen te gaan. Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen kan het risico op besmetting groter zijn dan bij gezonde mensen omdat het afweersysteem minder goed werkt. Naast de maatregelen die in het ziekenhuis worden genomen om  besmettingen en infecties zoveel mogelijk te voorkomen, kunt u zelf ook een aantal maatregelen nemen:

  • Was regelmatig uw handen, in elk geval na toiletbezoek, voor het eten en als de handen vuil/plakkerig aanvoelen.
  • Bij sommige afdelingen hangen pompjes met handalcohol, gebruik deze handalcohol om uw handen te desinfecteren voordat u de afdeling betreedt.
  • Als u moet hoesten/niezen doe dit bij voorkeur in de elleboogplooi of in de hand. Als u in de hand heeft gehoest/geniest, was dan daarna de handen.
  • Gebruik wegwerp zakdoekjes en gooi deze direct na elk gebruik weg.
  • Kom met uw handen niet aan wonden, infusen en katheters.
  • Ontsmet u handen met handalcohol als u voor een onderzoek op behandeling uw kamer verlaat.
  • Bezoekers kunnen ook infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze verkouden zijn of een ontsteking hebben. Overleg in die gevallen met de verpleegkundige of het verstandig is om op bezoek te komen.
  • Bezoekt u iemand in het ziekenhuis? Desinfecteer uw handen voorafgaand en na afloop van bezoek.

  In de folder “Persoonlijke hygiëne voor patiënt en bezoeker’ staan de “basishygiëneregels” beschreven.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.