Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Rechten en plichten

In Amphia doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Samen met u zetten wij ons zo goed mogelijk in voor uw gezondheid. Zodra u van ons zorg ontvangt ontstaat er een behandelingsovereenkomst, voor onderzoek, behandeling en advies. Dat is ook zo als u met spoed bij ons terechtkomt.

De genoemde overeenkomst brengt rechten en plichten van ons en van u met zich mee. Deze staan vermeld in het burgerlijk wetboek, het gedeelte dat de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt genoemd. Er zijn ook nog andere regels op de gezondheidszorg van toepassing, waarin aanvullende rechten en plichten worden genoemd.

Graag noemen wij hier de belangrijkste rechten en plichten. Wij informeren u hoe wij in Amphia met de genoemde rechten en plichten omgaan.

Recht op informatie

Voordat u voor Amphia kiest, willen wij u al zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden. Dat doen wij op deze website. Zodra u zich bij ons meldt met een zorgvraag (via een verwijzing of bij spoed), helpen wij u zo goed mogelijk uw eigen keuzes te maken. Daarvoor heeft u informatie nodig over onderzoek en behandeling. Op grond daarvan verleent u toestemming voor wat er met u gaat gebeuren. (geïnformeerde toestemming).

Informatie ontvangen

Een hulpverlener moet u op begrijpelijke wijze informatie geven over:

 • de staat van uw gezondheid;
 • de aard van de voorgestelde behandeling of het te verrichten onderzoek;
 • de uitslag van onderzoeken (bijv. testresultaten van het laboratorium of uit een röntgenonderzoek);
 • de verwachte duur van de behandeling en de verwachte resultaten;
 • de vooruitzichten;
 • de eventuele andere behandelingsmogelijkheden;
 • de gevolgen of de eventuele risico's van de behandeling of het onderzoek (bijvoorbeeld de medicijnen, pijn of ongemak en eventuele bijwerkingen), maar ook de gevolgen van het niet ondergaan van onderzoek en/of behandeling;
 • de noodzaak en reden voor een verwijzing naar een andere specialist.

Uw bijdrage aan het gesprek is belangrijk. Wees duidelijk. Schrijf uw vragen vooraf op, zodat u niets vergeet. Geef het aan als u meer wilt weten of als u iets niet begrijpt.  U mag iemand meenemen die u kan bijstaan of aanvullen wanneer dat nodig is. Twee weten en onthouden meer dan één.
 
Over veel onderwerpen is schriftelijke informatie te krijgen, zodat u alles op uw gemak nog eens kunt doorlezen. Vraag ernaar bij uw arts/hulpverlener of bij het patiënten service bureau. Weet u niet zeker of de kosten van uw behandeling worden vergoed? Informeer dan tijdig bij uw verzekeraar. Op de website www.knmg.nl/wgbo vindt u checklists met tips en richtlijnen voor uw gesprek met uw arts/hulpverlener.

Informatie weigeren

Het kan zijn dat u bepaalde informatie niet wilt. U heeft het recht om geen informatie te willen, bijvoorbeeld als u niet wilt weten of u een verhoogd risico heeft op een erfelijke aandoening.  Alleen als uw wens niet opweegt tegen het nadeel dat u of anderen daarvan ondervinden, mag de hulpverlener u de informatie toch geven.

Wie beslist?

U beslist zelf of u het onderzoek of de behandeling ondergaat. Soms bent u daar echter niet toe in staat. Bijvoorbeeld doordat u buiten bewustzijn bent (denk aan de IC) of doordat u niet in staat bent uw eigen belangen goed te behartigen en de gevolgen van een beslissing te overzien (denk aan psychische stoornissen). In dat geval bent u wilsonbekwaam. Het is de arts die tot dit oordeel kan komen, op grond van argumenten. Hij documenteert dit in het dossier.

Als u wilsonbekwaam wordt bevonden, neemt iemand anders (vertegenwoordiger genoemd) namens u de beslissingen. Dat kan een door de rechter benoemde vertegenwoordiger zijn (curator of mentor) of iemand die u schriftelijk heeft gemachtigd. Is zo iemand niet voorhanden dan wordt aan een van uw naaste levensgezellen gevraagd die taak op zich te nemen. Kan ook dan geen vertegenwoordiger worden gevonden, dan neemt de zorgverlener de beslissingen in uw belang. Overigens wordt uw belang altijd in acht genomen. Alleen als het noodzakelijk is om voor u kennelijk ernstig nadeel te voorkomen, mag u onder dwang als wilsonbekwaam worden behandeld.

Bij kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar moeten in beginsel zowel de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger als de jeugdige zelf toestemming voor de behandeling geven. Vanaf 16 jaar mag men zelf beslissen over de behandeling, mits degene wilsbekwaam is. 

Waarvoor geeft u toestemming?

Na uw toestemming kan de behandeling starten. Deze toestemming wordt meestal niet expliciet gevraagd. Als u naar Amphia komt voor onderzoek, ingreep of opname, gaan wij ervan uit dat u het eens bent met wat er gaat gebeuren. Voor bepaalde onderdelen vraagt de zorgverlener wél apart toestemming. Bijvoorbeeld voor:

 • een operatie;
 • de anesthesie (verdoving, narcose);
 • een endoscopisch onderzoek (een onderzoek waarbij met een buigzaam slangetje in het lichaam wordt gekeken);
 • risicovolle behandelingen zoals chemotherapie en bestraling (radiotherapie);
 • gebruik van bloed en bloedproducten.

Geeft u toestemming, dan verwacht de zorgverlener dat u meewerkt aan de behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen op te volgen. Bij dringende behandelingen waarvoor geen mogelijkheid is uw toestemming of die van een vertegenwoordiger te krijgen, mag de zorgverlener ervan uitgaan dat u toestemming zou hebben gegeven (veronderstelde toestemming).

Toestemming op testen Hepatitis B en C en HIV

Soms komen onze medewerkers onbedoeld in contact met uw bloed of andere lichaamsvloeistoffen. Dit brengt een risico op besmetting mee voor de betreffende medewerker. Wij vragen in zo’n geval dan uw toestemming om te testen op een aantal aandoeningen (Hepatitis B en C en HIV). Soms kunt u op dat moment deze toestemming niet geven, bijvoorbeeld tijdens een operatie. In dat geval testen we toch uw bloed, wat we u zo snel mogelijk meedelen. Wij informeren u na afloop over de uitslag van die test en de mogelijke gevolgen, tenzij u dat niet wilt.

Stoppen met een behandeling

U kunt een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat kan zelfs als u eerst wel toestemming heeft gegeven. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u wat de gevolgen zijn van uw besluit. Het kan zijn dat u geen behandeling (meer) wilt, terwijl dit gevaarlijk voor u is. Dan moet de zorgverlener dat heel duidelijk zeggen. Bespreek het op tijd als u wilt stoppen met een behandeling. De zorgverlener respecteert uw beslissing. Zijn er behandelingen die u echt niet wilt? Dan is het goed om dit op te schrijven in een wilsverklaring (of wilsbeschikking). Een voorbeeld daarvan is een ‘niet-reanimatieverklaring’ of een ‘behandelverbod’. (Meer informatie over een wilsverklaring staat op de website van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, NPCF).

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u informatie over uw lichamelijke toestand, de behandeling die u heeft ondergaan, uw medicatie en de verdere gang van zaken rond nazorg en controle. Ook uw huisarts wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Verlaat u zonder toestemming van de arts het ziekenhuis of wilt u de behandeling in Amphia beëindigen, dan zal de arts of de verpleegkundige u uitleggen waarom beëindiging van de behandeling wordt afgeraden en welke geestelijke en/of lichamelijke gevolgen dit voor uw herstel en gezondheid kan hebben. Uw beslissing om het ziekenhuis tegen het advies van de behandelend arts in te verlaten wordt in het medisch dossier genoteerd.

Recht op goede behandeling

De hulpverlener verleent u de zorg als een goed hulpverlener, naar eer en geweten en houdt daarbij rekening met de voor hem geldende professionele standaard. Dat houdt in dat u zorg mag verlangen die tot de professionele standaard behoort. U heeft te allen tijde recht op een second opinion.

Reanimatie

Het kan voorkomen dat tijdens uw verblijf in Amphia  u in de situatie terechtkomt, dat u een acute hart- of ademstilstand krijgt. Wij doen ons best u over die situatie en de mogelijke gevolgen zo goed mogelijk in te lichten. U krijgt voor de opname daarover een folder. Lees deze goed en denk alstublieft vooraf na wat u wilt in zo’n situatie. Als we uw wens niet weten, proberen wij u te reanimeren, tenzij de arts dit medisch niet zinvol vindt. De beslissing over reanimeren wordt in het dossier vastgelegd en kan worden aangepast als daar aanleiding toe is. 

Uw patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelaars  een dossier aanleggen, waarin de gegevens worden opgenomen die nodig zijn voor een goede behandeling.

In Amphia werken we met een elektronisch (digitaal) patiëntendossier (EPD). In het dossier staat informatie over:

 • uw persoonlijke gegevens;
 • uw gezondheidssituatie;
 • onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad;
 • welke medicijnen u gebruikt;
 • gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis;
 • eventuele eigen verklaringen die u zelf heeft laten opnemen.

Alleen de zorgverlener(s) die betrokken is bij uw behandeling mag bij die gegevens.

Toestemming voor het delen van uw behandelgegevens met andere zorginstellingen

U bent bij Amphia in behandeling. Maar soms ook bij een andere zorginstelling. Die andere zorginstelling heeft soms uw gegevens nodig, in uw belang. Omdat we uw gegevens elektronisch willen delen, hebben wij uw toestemming nodig.

Met uw toestemming kunnen zorgverleners van externe zorginstellingen uw behandelgegevens inzien. Dat mag alleen als deze zorgverlener betrokken is bij uw behandeling.  

U kunt die toestemming regelen in uw mijnAmphia account. U kunt daar ook aangeven als u geen toestemming geeft. Klik hier om naar mijnAmphia te gaan. Heeft u nog geen mijnAmphia account? Of wilt u meer weten over mijnAmphia? Klik dan hier.  

Geeft u liever mondeling toestemming? Dat kan bij de baliemedewerker of uw zorgverlener bij Amphia.

Heeft u vragen over het geven van toestemming voor het delen van uw behandelgegevens? Bekijk dan de veelgestelde vragen onderaan deze pagina of stel ze aan de baliemedewerker of zorgverlener bij Amphia.  

Privacy

Medewerkers van Amphia doen hun best uw privacy te waarborgen. Lees meer over privacy

Amphia is een opleidingsziekenhuis. U heeft daardoor een grote kans dat u te maken krijgt met een medewerker in opleiding.Als u daartegen gegronde bezwaren heeft, dan kunt u dit bij uw arts aangeven.

Vertrouwelijkheid van informatie

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van Amphia zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen voor zover dit nodig voor hun werkzaamheden ten behoeve van de behandeling. 

Aanleveren gegevens

Het ziekenhuis levert (waar mogelijk anoniem) gegevens op het gebied van patiëntenzorg aan een aantal registratiesystemen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld kankerregistratie) en statistieken, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Registratie is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in ziekten zoals kanker. 

Opslaan gegevens antistoffen na bloedtransfusie

Soms vormen patiënten na een bloedtransfusie antistoffen tegen andermans bloedcellen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de antistoffen na verloop van tijd niet meer aantoonbaar zijn, worden de gegevens over deze antistoffen opgeslagen in een landelijk datasysteem. Bij een volgende transfusie kan het laboratorium van het ziekenhuis waar u op dat moment wordt behandeld, het landelijk datasysteem raadplegen en zo goed mogelijk passend bloed voor u uitzoeken. Als u bezwaar heeft tegen de registratie van uw gegevens kunt u dit bij uw arts aangeven. Opgeslagen gegevens kunt u raadplegen en eventueel wijzigen. De arts legt uw bezwaar vast in het dossier.

Bewaartermijn van uw dossier

Na de laatste wijziging in het dossier, bewaren wij het minimaal 20 jaar. Soms moeten we van de wet een andere bewaartermijn aanhouden. Voordat er gegevens worden vernietigd, beslist de arts wat bewaard moet blijven. In overleg met de arts kunt u bepalen dat we gegevens langer bewaren.

Wijzigingen en vernietiging van uw dossier

Wanneer u in uw dossier onjuistheden tegenkomt, dan kunt u de hulpverlener vragen deze te wijzigen of te schrappen. Ook kunt u de gegevens in uw dossier met eigen informatie aanvullen.

Het kan ook voorkomen dat u bepaalde gegevens uit uw dossier wilt laten verwijderen. De hulpverlener moet gehoor geven aan uw verzoek, tenzij de gegevens van belang zijn voor u of anderen. De arts kan uw verzoek weigeren als:

 • uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
 • de informatie in uw dossier van aanmerkelijk belang is voor andere patiënten;
 • bij of krachtens de wet gegevens bewaard moeten blijven;
 • de vijfjaarstermijn na gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis nog niet is verstreken.

De arts dient u erop te wijzen dat het vernietigen van bepaalde gegevens nadelig kan zijn voor uw verdere behandeling.

Een kopie patiënten dossier aanvragen

Als patiënt heeft u het recht om inzage te vragen  in uw dossier. Het is raadzaam een aparte afspraak te maken om uw dossier te kunnen inzien. Bespreek met de arts of u wel of geen uitleg bij inzage wenst. Als inzage in het dossier niet in aanwezigheid van de arts plaatsvindt, dient u zich voorafgaand aan de inzage te legitimeren.

Als een derde (bijvoorbeeld uw echtgenoot, kind, ouder of familielid) uw dossier in wil zien, moet hij daarvoor uw (schriftelijke) toestemming hebben. De gemachtigde moet zich voorafgaand aan de inzage legitimeren.

Wilt u een kopie patiëntendossier aanvragen? Zie Aanvraag kopie patiëntendossier.

Inzage en kopie patiëntendossier bij bijzondere patiëntcategorieën

Minderjarigen

Een minderjarige van 12 jaar en ouder heeft een zelfstandig recht op inzage en kopie van zijn dossier. Toestemming van de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger is hiervoor niet nodig. Het recht op inzage en kopie wordt in geval een minderjarige jonger is dan 12 jaar uitgeoefend door de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Een derde kan alleen inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige van 12 jaar of ouder vragen, als de minderjarige hiervoor toestemming schriftelijk geeft. Als een derde inzage in of kopie van het dossier van een minderjarige van jonger dan 12 jaar wil, dan is hiervoor schriftelijke toestemming van de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Bij de aanvraag inzage of kopie dossier dient de schriftelijke machtiging plus een kopie van de legitimatie van de ouder of voogd en een kopie van de legitimatie van de gemachtigde meegestuurd te worden. De gemachtigde dient zich te legitimeren voorafgaand aan inzage in of het ophalen van de kopie van het dossier.

Wilsonbekwaam

Het recht op inzage in en een kopie van het dossier van een wilsonbekwame patiënt kan alleen door zijn wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend (echtgenoot/ partner, iemand die de patiënt officieel heeft benoemd, bij gebreke daarvan ouder/kind/broer/zus of anders curator/mentor). Als een derde inzage in of een kopie wenst van het dossier van de wilsonbekwame, dan dient de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen en een kopie legitimatie van beide partijen bij te voegen. De gemachtigde dient zich te legitimeren bij inzage in of het ophalen van de kopie van het dossier. Het is niet mogelijk om als wettelijk vertegenwoordiger toegang te verkrijgen tot het patiëntenportaal mijnAmphia van de wilsonbekwame patiënt.

Het dossier van een overleden patiënt: inzage of kopie

Ook het dossier van een overledene is geheim. Nabestaanden hebben er geen recht op. Alleen in bijzondere gevallen:

 • Als de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming moet zijn vastgelegd door de patiënt of de hulpverlener (schriftelijk of elektronisch). 
 • Als aan nabestaanden een incident is gemeld.
 • Bijvoorbeeld van een medische fout. Dan is er recht op het deel van het medisch dossier, dat gaat over het incident.
 • Als iemand een zwaarwegend belang heeft bij inzage.
 • Bijvoorbeeld om na te gaan of de overleden patiënt wils(on)bekwaam was bij het opstellen van zijn testament. Of bij een vermoeden van een medische fout. De schade aan het zwaarwegende belang moet men aannemelijk maken. En het (deel van) het dossier moet noodzakelijk zijn voor dit belang.
 • Bij het overlijden van een kind jonger dan 16 jaar. Ouders en voogd hebben er dan recht op, tenzij dit in strijd is met goed hulpverlenerschap. 

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling inzagerecht op nummer 076 - 595 4009 (van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.00 uur) of via mail: inzagerecht@amphia.nl.

Cd-rom met beelden van radiologisch onderzoek

U kunt een cd-rom met beelden van uw radiologische onderzoeken opvragen. Denk bijvoorbeeld aan röntgenfoto's, CT-scans of MRI. Zie hiervoor de toelichting in de folder ‘Opvragen van beelden van radiologische onderzoeken’. Neem altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee als u een cd-rom op komt halen.

Voor alle aanvragen dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen, omdat Amphia uw gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen mag doorgeven.

Wetenschappelijk onderzoek

Amphia verricht als lid van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) veel wetenschappelijk onderzoek. Vaak betreft dit medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Indien u daartoe wordt uitgenodigd, dan kan het onderzoek pas plaatsvinden na goedkeuring van de bevoegde instanties en nadat uw schriftelijke toestemming of die van uw vertegenwoordiger daarvoor is verkregen.

Plichten

Wij behandelen u zo goed mogelijk. Daarvoor is uw medewerking nodig. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis, neem dan altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Kunt u geen geldig legitimatiebewijs tonen dan kan de afspraak mogelijk niet doorgaan. Geef in uw eigen belang uw behandelaars de informatie die zij nodig hebben voor de behandeling. Uiteraard bent u ook betaling verschuldigd voor de behandeling. Ga daarom vooraf na of uw zorgverzekering de behandeling vergoedt.

Niet tevreden? Klachtrecht

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg of dienstverlening van Amphia. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt.

Meer informatie vindt u op Klacht en compliment.

Veelgestelde vragen toestemming delen dossier

 • Waar geef ik toestemming voor?

  U geeft toestemming om uw gegevens in het EPD te delen met andere zorginstellingen waar u in behandeling bent of komt. Zo kunnen zorgverleners van de andere zorginstelling snel en veilig bij uw gegevens. Die gegevens zijn nodig voor het nemen van de juiste beslissingen, zonder dat u onnodige onderzoeken of behandelingen krijgt.

  Ook in een medische noodsituatie helpt het andere zorgverleners als zij direct bij uw gegevens kunnen.

 • Ik wil geen toestemming geven of wil mijn toestemming intrekken.

  U kunt dit regelen via uw mijnAmphia account of zeggen tegen uw zorgverlener of de baliemedewerker in Amphia.

 • Waarom moet ik toestemming geven?

  U hoeft geen toestemming te geven voor het delen van uw medische gegevens.

  Door het geven van toestemming heeft uw zorgverlener een goed en actueel overzicht van uw medische gegevens. Dit is in het belang van uw behandeling. Ook hoeft u, omdat uw gegevens bekend zijn, niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden.

  Als u geen toestemming wilt geven, kunt u dit aangeven in uw mijnAmphia account. U kunt het ook zeggen tegen uw zorgverlener of de baliemedewerker in Amphia. Uw gegevens worden niet zonder toestemming gedeeld. U kunt uw toestemming later altijd weer intrekken. Ook dat kan bij uw zorgverlener of de balie of via mijnAmphia.

 • Met welke zorginstellingen worden mijn gegevens gedeeld?

  Uw toestemming geldt voor alle zorginstellingen in Nederland. In de praktijk gebeurt het uitwisselen  nog niet met alle zorginstellingen en huisartsenpraktijken. Amphia kan op dit moment uw gegevens met een aantal zorginstellingen delen. U kunt niet bepaalde zorginstellingen uitsluiten.

 • Ik wil graag dat Amphia bij mijn gegevens kan van een andere zorginstelling. Kan dit ook na het geven van mijn toestemming?

  Nee. Uw toestemming betekent niet dat Amphia ook bij gegevens van andere zorginstellingen kan. Daarvoor moet u ook bij de andere zorginstelling uw toestemming geven.

 • Wie kan bij mijn EPD-gegevens?

  Alleen zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft kunnen hier bij (denk aan uw huisarts, uw medisch specialist en betrokken verpleegkundigen).

  Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen en mogen niet bij uw gegevens.

 • Ik wil alleen toestemming geven voor een bepaald deel van mijn dossier.
  Dat kan helaas niet.
 • Moet ik betalen voor de elektronische uitwisseling?
  Nee, dat kost niets. 
 • Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb gegeven?

  Nee, u ontvangt geen bewijs van toestemming. Bij een bezoek aan Amphia kan uw zorgverlener of baliemedewerker nakijken of u toestemming hebt gegeven. U kunt dit zelf ook controleren via mijnAmphia.

 • Hoe worden mijn gegevens beschermd?

  We beschermen uw privacy en de veiligheid van uw gegevens zorgvuldig. We delen uw gegevens alleen met bevoegde zorginstellingen. Dat doen we op een veilige, elektronische manier.

 • Vragen?
  Heeft u vragen over het delen van uw gegevens? Stel uw vraag via mijnAmphia. U kunt uw vraag ook stellen aan uw zorgverlener of aan de baliemedewerker.  

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.