Header afbeelding

Rechten en plichten

In Amphia doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Samen met u zetten wij ons zo goed mogelijk in voor uw gezondheid. Zodra u van ons zorg ontvangt ontstaat er een behandelingsovereenkomst, voor onderzoek, behandeling en advies. Dat is ook zo als u met spoed bij ons terechtkomt.

De genoemde overeenkomst brengt rechten en plichten van ons, maar ook van u, met zich mee. Deze staan vermeld in het burgerlijk wetboek, het gedeelte dat de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo) wordt genoemd. Er zijn ook nog andere regels op de gezondheidszorg van toepassing, waarin aanvullende rechten en plichten worden genoemd.

Graag noemen wij hier de belangrijkste rechten en plichten. Wij informeren wij u hoe wij in Amphia met de genoemde rechten en plichten omgaan.

Recht op informatie

Voordat u voor Amphia kiest hebt willen wij u al zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden. Dat doen wij op deze website. Zodra u zich bij ons meldt met een zorgvraag (via een verwijzing of bij spoed), willen wij u zo goed mogelijk helpen uw eigen keuzes te maken. Daarvoor hebt u informatie nodig over onderzoek en behandeling. Op grond daarvan verleent u toestemming voor wat er met u gaat gebeuren. (geïnformeerde toestemming).

Informatie ontvangen

Een hulpverlener moet u op begrijpelijke wijze informatie geven over:

 • de staat van uw gezondheid;
 • de aard van de voorgestelde behandeling of het te verrichten onderzoek;
 • de uitslag van onderzoeken (bijv. testresultaten van het laboratorium of uit een röntgenonderzoek);
 • de verwachte duur van de behandeling en de verwachte resultaten;
 • de vooruitzichten;
 • de eventuele andere behandelingsmogelijkheden;
 • de gevolgen of de eventuele risico's van de behandeling of het onderzoek (bijvoorbeeld de medicijnen, pijn of ongemak en eventuele bijwerkingen), maar ook de gevolgen van het niet ondergaan van onderzoek en/of behandeling;
 • de noodzaak en reden voor een verwijzing naar een andere specialist.

Uw bijdrage aan het gesprek is belangrijk. Wees duidelijk. Schrijf uw vragen vooraf op, opdat u niets vergeet. Geef het aan als u meer wilt weten of als u nog niet alles begrijpt.  U mag iemand meenemen die u kan bijstaan of aanvullen wanneer dat nodig is. Twee weten en onthouden meer dan één.
 
Over veel onderwerpen kunt u schriftelijke informatie krijgen, opdat u alles op uw gemak nog eens kunt doorlezen. Vraag ernaar bij uw arts/hulpverlener of bij het patiënten service bureau. Als u niet zeker weet of de kosten van uw behandeling vergoed worden, informeer dan tijdig bij uw verzekeraar. Op de website www.knmg.nl/wgbo vindt u checklists met tips en richtlijnen voor uw gesprek met uw arts/hulpverlener.

Informatie weigeren

Het kan zijn dat  u bepaalde informatie niet wilt. U hebt het recht  om geen informatie te willen, bijvoorbeeld als u niet wilt weten of u een verhoogd risico hebt op een erfelijke aandoening.  Alleen als uw wens niet opweegt tegen het nadeel dat u of anderen daarvan ondervinden, mag de hulpverlener u de informatie toch geven.

Wie beslist?

U beslist zelf of u het onderzoek of de behandeling ondergaat. Soms bent u daar echter niet toe in staat. Bijvoorbeeld doordat u buiten bewustzijn bent (denk aan de IC) of doordat u niet in staat bent uw eigen belangen goed te behartigen en de gevolgen van een beslissing te overzien (denk aan psychische stoornissen). In dat geval bent u wilsonbekwaam. Het is de arts die tot dit oordeel kan komen, op grond van argumenten. Hij documenteert dit in het dossier.

In het geval dat u wilsonbekwaam wordt geacht, zal iemand anders (vertegenwoordiger genoemd) namens u de beslissingen nemen, in uw belang. Dat kan een door de rechter benoemde vertegenwoordiger zijn (curator of mentor) of iemand die u schriftelijk hebt gemachtigd. Is zo iemand niet voorhanden dan zal aan een van uw naaste levensgezellen gevraagd worden die taak op zich te nemen. Kan ook dan geen vertegenwoordiger worden gevonden, dan neemt de zorgverlener de beslissingen in uw belang. Overigens zal uw belang altijd in acht worden genomen. Slechts indien het noodzakelijk is om voor u kennelijk ernstig nadeel te voorkomen, mag u als wilsonbekwame behandeld worden onder dwang.

Bij kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar moeten in beginsel zowel de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger als de jeugdige zelf toestemming voor de behandeling geven. Vanaf 16 jaar mag een ieder zelf beslissen over de behandeling, mits men wilsbekwaam is. 

Waarvoor geeft u toestemming?

Na uw toestemming kan de behandeling starten. Deze toestemming wordt meestal niet expliciet gevraagd. Als u naar Amphia komt voor onderzoek, ingreep of opname, gaan wij ervan uit dat u het eens bent met wat er gaat gebeuren. Voor bepaalde onderdelen vraagt de zorgverlener wél apart toestemming. Bijvoorbeeld voor:

 • een operatie;
 • de anesthesie (verdoving, narcose);
 • een endoscopisch onderzoek (een onderzoek waarbij met een buigzaam slangetje in het lichaam wordt gekeken);
 • risicovolle behandelingen zoals chemotherapie en bestraling (radiotherapie);
 • gebruik van bloed en bloedproducten.

Als u toestemming geeft, dan verwacht de zorgverlener dat u meewerkt aan de behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen op te volgen. Bij dringende behandelingen waarvoor geen mogelijkheid is uw toestemming of die van een vertegenwoordiger te krijgen, mag de zorgverlener ervan uitgaan dat u toestemming zou hebben gegeven (veronderstelde toestemming).

Stoppen met een behandeling

U kunt een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat kan zelfs als u eerst wel toestemming hebt gegeven. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u wat de gevolgen zijn van uw besluit. Het kan zijn dat u geen behandeling (meer) wilt, terwijl dit gevaarlijk voor u is. Dan moet de zorgverlener dat heel duidelijk zeggen. Bespreek het op tijd als u wilt stoppen met een behandeling. De zorgverlener zal uw beslissing respecteren. Zijn er behandelingen die u echt niet wilt? Dan is het goed om dit op te schrijven in een wilsverklaring (of wilsbeschikking). Een voorbeeld daarvan is een ‘niet-reanimatieverklaring’ of een ‘behandelverbod’. (Meer informatie over een wilsverklaring staat op de website van de NPCF, de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie).

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u informatie over uw lichamelijke toestand, de behandeling die u hebt ondergaan, uw medicatie en de verdere gang van zaken rond nazorg en controle. Ook uw huisarts wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Als u zonder toestemming van de arts het ziekenhuis wilt verlaten en de behandeling in Amphia  wilt beëindigen, dan zal de arts of de verpleegkundige u uitleggen waarom beëindiging van de behandeling wordt afgeraden en welke geestelijke en/of lichamelijke gevolgen dit voor uw herstel en gezondheid kan hebben. Uw beslissing om het ziekenhuis tegen het advies van de behandelend arts in te verlaten wordt in het medisch dossier genoteerd.

Recht op goede behandeling

De hulpverlener verleent u de zorg als een goed hulpverlener, naar eer en geweten en houdt daarbij rekening met de voor hem geldende professionele standaard. Dat houdt ook in dat geen  zorg mag verlangen die niet tot de professionele standaard behoort. U hebt te allen tijde recht op een second opinion.

Reanimatie

Het kan voorkomen dat tijdens uw verblijf in Amphia  u in de situatie terechtkomt, dat u een acute hart- of ademstilstand krijgt. Wij doen ons best u over die situatie en de mogelijke gevolgen zo goed mogelijk in te lichten. U krijgt voor de opname daarover een folder. Lees deze goed en denk alstublieft vooraf na over wat u wil in zo’n situatie. Als we uw wens niet weten, proberen wij u te reanimeren, tenzij de arts dit medisch niet zinvol vindt. De beslissing over reanimeren wordt in het dossier vastgelegd en kan worden aangepast als daar een aanleiding toe is. 

Uw patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelaars  een dossier aanleggen, waarin de gegevens worden opgenomen die nodig zijn voor een goede behandeling.

In Amphia werken we met een elektronisch (digitaal) patiëntendossier. In het dossier staat informatie over:

 • uw gezondheidssituatie;
 • onderzoeken en behandelingen die u hebt gehad;
 • gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis;
 • eventuele eigen verklaringen die u zelf hebt laten opnemen.

Privacy

Medewerkers van Amphia doen hun best uw privacy te waarborgen.

Amphia is een opleidingsziekenhuis. U hebt daardoor een grote kans dat u te maken krijgt met een medewerker in opleiding.Als u daartegen gegronde bezwaren hebt, dan kunt u dit bij uw arts aangeven.

Vertrouwelijkheid van informatie

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van Amphia zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen voor zover dit nodig voor hun werkzaamheden ten behoeve van de behandeling. 

Aanleveren gegevens

Het ziekenhuis levert (waar mogelijk anoniem) gegevens op het gebied van patiëntenzorg aan een aantal registratiesystemen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld kankerregistratie) en statistieken, tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt. Registratie is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in ziekten zoals kanker. 

Opslaan gegevens antistoffen na bloedtransfusie

Soms vormen patiënten na een bloedtransfusie antistoffen tegen andermans bloedcellen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de antistoffen na verloop van tijd niet meer aantoonbaar zijn, worden de gegevens over deze antistoffen opgeslagen in een landelijk datasysteem. Bij een volgende transfusie kan het laboratorium van het ziekenhuis waar u op dat moment wordt behandeld, het landelijk datasysteem raadplegen en zo goed mogelijk passend bloed voor u uitzoeken. Als u bezwaar hebt tegen de registratie van uw gegevens kunt u dit bij uw arts aangeven. Opgeslagen gegevens kunt u raadplegen en eventueel wijzigen. De arts zal uw bezwaar in het dossier vastleggen.

Bewaartermijn van uw dossier

Uw gegevens worden minimaal tot 15 jaar na de laatste behandeling bewaard. Sommige andere wetten hanteren een andere bewaartermijn, die we in dat geval aanhouden. Voordat de gegevens worden vernietigd, beslist de arts welke gegevens ook in de toekomst nog van belang zijn. U kunt altijd in overleg met de arts bepalen dat gegevens langer worden bewaard. 

Wijzigingen en vernietiging van uw dossier

Wanneer u in uw dossier onjuistheden tegenkomt, dan kunt u de hulpverlener vragen deze te wijzigen of te schrappen. Ook kunt u de gegevens in uw dossier met eigen informatie aanvullen.

Het kan ook voorkomen dat u bepaalde gegevens uit uw dossier wilt laten verwijderen. De hulpverlener moet gehoor geven aan uw verzoek, tenzij de gegevens van belang zijn voor u of anderen. De arts kan uw verzoek weigeren als:

 • uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
 • de informatie in uw dossier van aanmerkelijk belang is voor andere patiënten;
 • bij of krachtens de wet gegevens bewaard moeten blijven;
 • de vijfjaarstermijn na gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis nog niet is verstreken.

De arts dient u erop te wijzen dat het vernietigen van bepaalde gegevens nadelig kan zijn voor uw verdere behandeling.

Een medisch dossier inzien of opvragen

Wat te doen als u inzage in of een kopie van uw dossier wilt aanvragen.

Inzage en kopie van uw medisch dossier

Als patiënt heeft u het recht om inzage te vragen  in uw dossier. Het is raadzaam een aparte afspraak te maken om uw dossier te kunnen inzien. Bespreek met de arts of u wel of geen uitleg bij inzage wenst. Als inzage in het dossier niet in aanwezigheid van de arts plaatsvindt, dient u zich voorafgaand aan de inzage te legitimeren.

Als een derde (bijvoorbeeld uw echtgenoot, kind, ouder of familielid) uw dossier in wil zien, moet hij daarvoor uw (schriftelijke) toestemming hebben. De gemachtigde moet zich voorafgaand aan de inzage legitimeren.

Via het aanvraagformulier kunt u een kopie van het medisch dossier aanvragen. Dit formulier dient u samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen naar:

Amphia
t.a.v. Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid, inzagerecht.

Postbus 90157

4800 RL Breda

Het kan zijn dat u wordt verzocht uw verzoek te specificeren. We zullen bij het verschaffen van inzage dan wel het verstrekken van een kopie van uw dossier de persoonlijke levenssfeer van anderen zo goed mogelijk respecteren.

Inzage en kopie medisch dossier bij bijzondere patiëntcategorieën

Minderjarigen

Een minderjarige van 12 jaar en ouder heeft een zelfstandig recht op inzage en kopie van zijn dossier. Toestemming van de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger is hiervoor niet nodig. Het recht op inzage en kopie wordt in geval een minderjarige jonger is dan 12 jaar uitgeoefend door de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Een derde kan alleen inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige van 12 jaar of ouder vragen, als de minderjarige hiervoor toestemming schriftelijk geeft. Als een derde inzage in of kopie van het dossier van een minderjarige van jonger dan 12 jaar wil, dan is hiervoor schriftelijke toestemming van de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Bij de aanvraag inzage of kopie dossier dient de schriftelijke machtiging plus een kopie van de legitimatie van de ouder of voogd en een kopie van de legitimatie van de gemachtigde meegestuurd te worden. De gemachtigde dient zijn voorafgaand aan inzage in of het ophalen van de kopie van het dossier te legitimeren.

Wilsonbekwaam

Het recht op inzage in en een kopie van het dossier van een wilsonbekwame patiënt kan alleen door zijn wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend (echtgenoot/ partner, iemand die de patiënt officieel heeft benoemd, bij gebreke daarvan ouder/kind/broer/zus of anders curator/mentor). Als een derde inzage in of een kopie wenst van het dossier van de wilsonbekwame, dan dient de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen en een kopie legitimatie van beide partijen bij te voegen. De gemachtigde dient zich bij inzage in of het ophalen van de kopie van het dossier te legitimeren.

Inzage of kopie in het dossier van een overleden patiënt

Nabestaanden (echtgenoot/partner/kinderen en overige familie) hebben geen recht op inzage in of een kopie van het dossier. Een nabestaande kan dus ook geen machtiging verstrekken om het dossier van de overleden patiënt op te vragen. Het recht op inzage of kopie is voorbehouden aan de patiënt. De hulpverlener is, ook na het overlijden van de patiënt, aan zijn geheimhoudingsplicht gehouden. Nabestaanden kunnen de arts niet van zijn geheimhoudingsplicht ontheffen.
De geheimhoudingsplicht van de hulpverlener kan alleen doorbroken worden in speciale situaties, bijvoorbeeld in verband met erfelijke aandoeningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Kenniskern Kwaliteit en Veiligheid, afdeling inzagerecht, via 076 - 595 4009 (van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.00 uur) of via inzagerecht@amphia.nl.  

Kosten kopie papieren dossier of CD-rom

 • Het ziekenhuis mag (volgens het Besluit kostenvergoeding Wet Bescherming Persoonsgegevens) voor het kopiëren van uw dossier kosten in rekening brengen. Het gaat om de volgende kosten:
 • Per pagina € 0,23 met een maximum van € 4,50 (€5, 36 incl BTW).
 • Maximaal € 22,50 (26,78 incl. BTW) voor een afschriftverzoek van meer dan 100 pagina's.

Cd-rom met beelden van radiologisch onderzoek

Daarnaast kunt u een cd-rom met beelden van uw radiologische onderzoeken opvragen. Denk bijvoorbeeld aan röntgenfoto's, CT-scans of MRI. Zie hiervoor de toelichting in de folder ‘Opvragen van beelden van radiologische onderzoeken’. Neem altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee als u een cd-rom op komt halen.

U moet voor alle aanvragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen, omdat Amphia uw gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen mag doorgeven

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Amphia als lid van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Vaak betreft dit medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Indien u daartoe wordt uitgenodigd, dan kan het onderzoek pas plaatsvinden na goedkeuring van de bevoegde instanties en nadat uw schriftelijke toestemming of die van uw vertegenwoordiger daarvoor is verkregen.

Plichten

Wij behandelen u zo goed mogelijk. Daarvoor is uw medewerking nodig. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis, neem dan altijd een geldig identificatiebewijs mee. Kunt u geen geldig identificatiebewijs tonen dan kan de afspraak mogelijk niet doorgaan. Geef in uw eigen belang uw behandelaars de informatie die zij nodig hebben voor de behandeling. Uiteraard bent u ook betaling verschuldigd voor de behandeling. Ga daarom vooraf na of uw zorgverzekering de behandeling vergoedt.

Niet tevreden? Klachtrecht

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg of dienstverlening van het Amphia Ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt.

Meer informatie vindt u op Klacht en compliment.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.