Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Kwaliteit en veiligheid

Amphia heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Niet voor niets is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg één van de pijlers in de missie van Amphia. In diverse kwaliteitsprojecten en –trajecten wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Ziekenhuischeck

De Nederlandse ziekenhuizen hebben gezamenlijk de ziekenhuischeck ontwikkeld. U vindt er informatie en cijfers over de kwaliteit van zorg binnen Amphia en ook andere ziekenhuizen. Zo kunt u hier zoeken op behandelingen, ziekenhuizen met elkaar vergelijken, patiënttevredenheidscijfers raadplegen en nog veel meer.


Patiëntervaringen

Het ziekenhuis vindt het erg belangrijk wat u als patiënt vindt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Waar bent u tevreden over en waarover niet? We horen dit graag van u. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van wat we goed doen en waar we onze zorg kunnen verbeteren en aanpassen aan uw behoeften. 

Patiëntveiligheid

Wij doen er alles aan om uw zorg zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. We streven ernaar dat onze kwaliteit en patiëntveiligheid meetbaar en van een hoog niveau zijn. Om zicht te krijgen op de risico’s en op basis daarvan prioriteiten te stellen maken we gebruik van gegevens die we gericht verzamelen.

Zorgprocessen

De methode van zorgpaden wordt in Amphia ingezet om de zorg efficiënter, veiliger en patiëntvriendelijker te maken. Een zorgpad is de route die een patiënt doorloopt van opname tot ontslag. Met zorgpaden beoogt Amphia een verbetering van de professionele kwaliteit, van de organisatorische en van de servicekwaliteit.

Prestatie-indicatoren

Met prestatie-indicatoren laten ziekenhuizen zien welke resultaten zij jaarlijks bereiken met de zorg voor patiënten. Voor zorgverleners zijn de prestatie-indicatoren een extra prikkel om steeds betere zorg te leveren.

Voor patiënten zijn de prestatie-indicatoren een mogelijkheid om te kijken hoe verschillende ziekenhuizen presteren. 

Sterftecijfers

Absolute sterfte is het totaal aantal mensen dat overlijdt in een ziekenhuis. Dit aantal kan bij verschillende ziekenhuizen uiteenlopen. Amphia behoort tot een van de topklinische ziekenhuizen in de regio West Brabant en herbergt daardoor vele hoog risico patiënten zoals ouderen, kankerpatiënten, hart- en vaatpatiënten. We voeren veel complexe, risicovolle operaties uit. Extra reden voor Amphia om alert te zijn en continu kritisch te kijken naar de sterftecijfers. 

Incidenten en calamiteiten

Natuurlijk doen we er bij Amphia alles aan om incidenten en calamiteiten te voorkomen. Maar, wanneer het toch gebeurt, zijn we daar als ziekenhuis open in. Daar kunnen we van leren en het een volgende keer voorkomen. We laten zien hoe wij omgaan met (bijna) incidenten en calamiteiten in de zorg. Door dit goed in beeld te hebben, kunnen we ook verbetermaatregelen treffen die de zorg nog beter en veiliger maken.

JCI Keurmerk

Veilige zorg Amphia beloond met JCI keurmerk

Amphia heeft als achtste ziekenhuis in Nederland de JCI-accreditatie behaald, een internationaal kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen. JCI staat voor Joint Commission International, een organisatie die zich wereldwijd richt op het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg. Hiervoor heeft JCI  normen opgesteld die zich richten op de patiëntenzorg, bijvoorbeeld op medicatieveiligheid en operatieprocessen. Er wordt ook gekeken naar werkzaamheden die niet direct met de zorg te maken hebben, maar wel bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, zoals schoonmaak, brandveiligheid etc. Daarnaast wordt gekeken of er aandacht is voor een continue verbetering van werkprocessen.

Heeft u zelf zorgen over de patiëntveiligheid of de kwaliteit van onze zorg, dan kunt u dat hier melden aan JCI.

Interne audits

Om zelf de kwaliteit van de zorg en organisatie in de gaten te houden, voert Amphia regelmatig interne audits uit.

Een interne audit is een systematische evaluatie van de organisatie van werkprocessen en de zorgverlening die daaruit voortvloeit.

Verbeterplannen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op Amphia op woensdag 23 november 2016 beëindigd. De Inspectie is tevreden over de geboekte resultaten en heeft er vertrouwen in dat Amphia de ingezette koers verder zal voortzetten.


Regeling melding misstanden

Binnen Amphia is een regeling voor het melden van (of een vermoeden van) een misstand. De regeling melding misstanden is getoetst aan de NVZ handreiking voor een model klokkenluidersregeling.

Klachten

Patiënten, hun naasten en bezoekers kunnen hun klacht en onvrede ter bemiddeling voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Hierbij wordt vanuit een onafhankelijke positie getracht de zorgrelatie weer tot tevredenheid te herstellen. De behandeling van de klacht doet hierbij recht aan alle betrokkenen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.