Header afbeelding

DisclaimerAansprakelijkheidsuitsluiting

Amphia stelt de informatie op de internetsite amphia.nl met grote zorg samen. Toch kan het voorkomen dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Amphia kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is Amphia op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite amphia.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amphia, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.

Privacy

Alle gegevens die bezoekers c.q. gebruikers van de internetsite amphia.nl verstrekken aan Amphia, worden als vertrouwelijk beschouwd. Tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, worden deze gegevens door Amphia niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Cookiewetgeving

Informeren over cookies verplicht

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en eventueel toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Amphia maakt gebruik van cookies. 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Persoonlijke gegevens als uw naam, adres, leeftijd worden niet door een cookie herkend of opgeslagen. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.Wij gebruiken cookies om de bezoekersaantallen van deze website in kaart te krijgen en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. 

Cookies verwijderen

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze websiteVerwijzing naar andere informatiebronnen

Verwijzingen op de internetsite amphia.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan Amphia beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Amphia kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Verwijzing naar informatie en diensten op amphia.nl

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Amphia. Amphia spreekt hierbij de wens uit gekend te worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van amphia.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van de Kenniskern Communicatie heeft.

Wachttijden

Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten ontleend worden. De vermelde tijden zijn een indicatie van de gemiddelde wachttijden per specialisme. De wachttijd voor een specifiek specialisme kan afwijken van dit gemiddelde. Ook als uw voorkeur uitgaat naar een bepaalde specialist kan dit betekenen dat de wachttijd langer is. Uw behandelend specialist of de afdeling Opname kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd.

Veiligheid / Amphia CERT

Veiligheid van onze systemen is erg belangrijk. Bij een IT-gerelateerd beveiligingsincident kunt u terecht bij ons 'Computer Emergency Response Team', ook wel Amphia-CERT genoemd (RFC-2350 richtlijn).Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs dat u dit bij ons meldt. Hoe we hierbij kunnen samenwerken leest u in onze Responsible Disclosure. Zowel een incident als een gevonden zwakke plek kunt u melden via amphiacert@amphia.nl.

Wijzigingen

Amphia behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite amphia.nl van kracht.