Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een veilig thuis, ook onze zorg

Huiselijk geweld en kindermishandeling ontstaan meestal door onmacht of overbelasting. Moedwillig is het in de meeste gevallen niet en het hoeft ook niet thuis plaats te vinden. Wel is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Onder huiselijk geweld verstaan we onder andere:

 • geweld of verwaarlozing van ouder(s)/ verzorger(s) naar een kind;
 • geweld tegen een partner of ex-partner (partnergeweld);
 • bedreiging van een ongeboren kind door risicogedrag van de ouder(s);
 • ouderenmishandeling door ontspoorde mantelzorg (overbelasting mantelzorger);
 • ouderenmishandeling door o.a. financiële uitbuiting en/of schending van mensenrechten; oudermishandeling (van kind naar ouder);
 • geweld tussen familieleden;
 • eergerelateerd geweld
 • huwelijksdwang;
 • stalking;
 • seksueel geweld;
 • vrouwenbesnijdenis.

Geweld of misbruik tast iemands integriteit aan. Het verstoort de gezonde groei en ontwikkeling en kan leiden tot blijvende lichamelijke en psychische schade.

Amphia vindt de veiligheid en het welbevinden van al zijn patiënten belangrijk: van (ongeboren) kinderen tot en met ouderen. Artsen en andere zorgverleners leveren hieraan een belangrijke bijdrage en dragen een grote verantwoordelijkheid. Net als iedere organisatie die professioneel met kinderen en volwassenen werkt, zijn wij alert op signalen van geweld en verwaarlozing in de huiselijke kring. Amphia is wettelijk verplicht de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling na te leven. In deze folder leggen wij u uit hoe wij met deze verplichting omgaan en wat dit voor u betekent.

Wat is de verbeterde Meldcode?
De Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of andere behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen zijn voor hem een leidraad om:

 • de signalen in kaart te brengen en vast te leggen in het medische dossier;
 • advies te vragen aan een deskundige collega en bij Veilig Thuis;
 • in gesprek te gaan met de patiënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger;
 • te overleggen met andere betrokken hulpverleners, zoals de huisarts;
 • afhankelijk van de ernst van de zorgen te besluiten de zaak te sluiten, hulp te organiseren of een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis met eventueel ook zelf nog aanbieden van hulpverlening.

Werkwijze
In het hele ziekenhuis hebben artsen en behandelaren aandacht voor signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij gebruiken het screeningsformulier ‘Vermoeden mishandeling’ om deze signalen in kaart te brengen. Dit gebeurt bij alle kinderen met een acute presentatie, ongeacht de reden van hun komst. Hiernaast bij alle volwassenen en ouderen indien er signalen opvallen. Het formulier maakt deel uit van het medisch dossier. Uw arts kan u vragen stellen als:

 • Voelt u zich veilig in uw thuissituatie?
 • Kunt u terugvallen op familie, buren of vrienden?
 • Maakt u gebruik van professionele hulpverlening?

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Tijdens het contact met u of uw kind let de arts of behandelaar op eventuele probleemsignalen, bijvoorbeeld in het gezin of in de directe woon- en leefomgeving. Als de arts of behandelaar bij medisch onderzoek of bij het invullen van het screeningsformulier vermoedt dat er problemen bestaan, dan maakt hij daar een notitie van in het medisch dossier. Ook als er geen vermoeden van problemen bestaat, wordt dit vastgelegd. Daarnaast kan de behandelend arts u of uw kind lichamelijk onderzoeken. Dit is standaard en maakt deel uit van de screening.

Als u wordt behandeld of opgenomen en de arts of behandelaar vanwege uw situatie reden heeft tot zorgen (zoals bekend met alcoholmisbruik, druggebruik, ernstige psychische problemen, dreigende huisuitzetting, partnergeweld of een vechtscheiding), dan is er ook aandacht voor de thuissituatie van inwonende (minderjarige) kinderen (kindcheck) en of u zelf mantelzorger bent (mantelzorgverleningscheck).

Bij zorgen
Als er signalen zijn die aanleiding geven tot twijfels of zorgen, dan zal uw arts of behandelaar het wettelijk verplichte stappenplan van de verbeterde meldcode toepassen. Hij bespreekt deze zorgen zo mogelijk direct met u. Samen met u kijken we naar mogelijke oplossingen. Soms delen wij onze zorgen niet meteen. De arts of behandelaar wil dan bijvoorbeeld eerst met een andere hulpverlener overleggen. Ook kan het zijn dat het direct delen van de zorgen uw veiligheid of die van uw kind in gevaar brengt.

Geef zelf een signaal af
Zelf hulp zoeken kan als een drempel worden ervaren als u te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Een medisch specialist of andere zorgverlener kan u juist dan waardevol advies geven en ervoor zorgen dat u de juiste hulp vindt. Ongeacht of u nu slachtoffer bent of pleger. Deel uw zorgen met ons, zodat we samen de eerste stappen kunnen zetten om het geweld en/of de verwaarlozing te laten stoppen.

Aandachtsfunctionaris
In Amphia werken twee aandachtsfunctionarissen/coördinatoren huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij ondersteunen onze artsen en andere zorgverleners bij vermoedens van mishandeling. Daarnaast werken we samen met ervaren medisch specialisten en professionals binnen en buiten het ziekenhuis. Ook is Veilig Thuis een belangrijke adviseur voor ons.

Tot slot
Met de verbeterde meldcode hoopt Amphia problemen in gezinnen en hun directe woon- en leefomgeving vroegtijdig te herkennen. Zo kunnen we geschikte ondersteuning bieden en de mishandeling stoppen door passende hulpverlening in te schakelen.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met:
Mw. Y. (Yvonne) van Gastel
Coördinator Meldcode
Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Forensisch verpleegkundige
Telefoonnummer: (076) 595 17 74

Mw. G. (Grigitte) Mans
Coördinator Meldcode
Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Telefoonnummer: (076) 595 17 74

E-mail: SIP@amphia.nl.
U kunt ook uw behandelend arts of de afdeling waar u of uw kind behandeld wordt raadplegen.

Kijkt u voor meer informatie ook eens op de website: www.vooreenveiligthuis.nl

Wilt u meer lezen over ons huiselijk geweld team SIP?

Ga naar huiselijk geweld team SIP

Label