Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Bezoek aan de diëtist
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Bezoek aan de diëtist

Inleiding
U bent door uw specialist of huisarts doorverwezen naar de diëtist van de afdeling Diëtetiek in Amphia. In deze brochure kunt u lezen wat diëtetiek is, wat de diëtist voor u kan betekenen en hoe u deze kunt bereiken. Daarnaast treft u informatie aan over rechten en plichten die u – in het geval van behandeling – met elkaar aangaat.

Wat is diëtetiek en wat is een diëtist?
Diëtetiek is de leer van het dieet. De beroepsbeoefenaar is de diëtist: dé deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. De diëtist is een professional met een afgeronde vierjarige hbo-opleiding 'Voeding en Diëtetiek'. Na het afstuderen is iedere diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Iedere diëtist in het ziekenhuis is verplicht aan deze eisen te voldoen. U wordt dus altijd geholpen door een diëtist die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister en dus voldoende op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen.

Waarom een diëtist?
Eten is – naast lekker en gezellig – belangrijk voor onze gezondheid. Lekker en verstandig eten is nodig om gezond te blijven en om klachten bij ziekte te verminderen. Bij verschillende chronische aandoeningen speelt voeding een belangrijke rol. Zoals diabetes, hart- en vaatziekten of longziekten. Maar soms is het ook nodig om de voeding aan te passen bij bijvoorbeeld afwijkingen in de mond, slokdarm of maag. Of bij klachten als verminderde eetlust en ongewenst gewichtsverlies. De diëtist biedt een oplossing voor alle problemen die met voeding samenhangen.

Wat mag u verwachten van een behandeling door de diëtist?
Ieder mens is anders, dus elke behandeling door de diëtist is maatwerk. Tijdens het eerste bezoek aan de diëtist krijgt u daarom veel vragen: over uw eetgewoontes, uw gezondheid, uw verwachtingen en wensen. Daarna zal de diëtist samen met u een behandelplan en een persoonlijk advies opstellen. Hierbij houdt zij rekening met uw individuele wensen, sociale omstandigheden en financiële mogelijkheden.

In de volgende consulten geeft de diëtist uitleg en informatie over uw voeding. Zij stemt de adviezen over uw voeding af op uw persoonlijke situatie en zoekt samen met u naar oplossingen voor eventuele knelpunten. De diëtist helpt u leren omgaan met uw dieet, óók tijdens speciale gelegenheden als een vakantie, een feest en uit eten gaan. U kunt bij haar terecht voor alle vragen en problemen op het gebied van voeding.

Hoe werkt de diëtist?
Ieder mens heeft zijn eigen eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Een diëtist geeft daarom altijd een dieetbehandeling op maat. Het contact met de diëtist kan deel uit maken van een behandeling die uw specialist heeft ingezet. Uw huisarts of specialist zal naar de diëtist verwijzen als hij/zij professionele begeleiding van de diëtist noodzakelijk acht. Met de medische gegevens uit de verwijsbrief van uw specialist of huisarts zal de diëtist een dieetbehandeling opstarten.

Wat kost een bezoek aan de diëtist?
Er zijn geen kosten verbonden aan een consult bij de diëtist op de polikliniek van het ziekenhuis mits u een verwijsbrief heeft van uw specialist of huisarts. Via de basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar 4 uur dieetadvisering per kalenderjaar. Over het algemeen zal dit voldoende zijn.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering enkele extra uren dieetadvisering. Dit is per verzekeraar anders. In uw polis kunt u lezen of dit ook voor u geldt. Wij brengen u tijdig op de hoogte wanneer u de vier uur gaat overschrijden en bespreken de gevolgen daarvan met u.

Hoe maakt u een afspraak met de diëtist?
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Diëtetiek om een afspraak te maken. Op andere tijdstippen kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken waarop u overdag bereikbaar bent. Wij nemen dan contact met u op. Ook kunt u via de e-mail een verzoek voor een afspraak doen.

Telefoonnummer alle locaties: 076 595 30 75
E-mail: dietetieksecretariaat@amphia.nl

Afspraak afzeggen
Wanneer u de afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dat minimaal 24 uur van te voren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening gebracht worden. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Gulden regels
Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.

  • Zowel u als de diëtist zijn verplicht afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
  • De diëtist heeft de plicht duidelijke informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang en tijdens de behandeling.
  • U heeft als patiënt de taak om informatie, die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.
  • De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen
  • U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig, overlegt de diëtist met een collega en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de huisarts.
  • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privé-leven van de diëtist te respecteren.
  • De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van het dossier.
  • Bij aanvang van de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.
  • Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de medewerkers van het Patiëntenservicebureau. Zij registreren uw klacht en wijzen u de weg voor verdere afhandeling van de klacht. U kunt zich echter ook rechtstreeks (schriftelijk) wenden tot de klachtenbemiddelaar van Amphia.

Deze regels zijn gebaseerd op de modelregeling 'Diëtist-Patiënt'. In deze overeenkomst zijn de rechten en de plichten van de diëtist en de patiënt vastgelegd.

Meer lezen over diëtetiek in Amphia?

Ga naar afdeling Diëtetiek

Label