Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Medische Psychologie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Medische Psychologie

Inleiding
U bent door uw arts verwezen naar de polikliniek Medische Psychologie. Bij Medische Psychologie gaat het om het behandelen van psychische klachten die ontstaan zijn door lichamelijke problemen. Op onze polikliniek kunnen kinderen en volwassenen kortdurend behandeling krijgen. Ook worden er psychologische onderzoeken gedaan.

Verwijzing
U kunt alleen verwezen worden door een arts uit het Amphia ziekenhuis bij wie u onder behandeling bent. De huisarts kan u niet naar ons verwijzen.

Klachten waarmee u bij ons kunt komen

 • Als u merkt dat u uw ziekte moeilijk een plek kunt geven
 • Als u een ingreep moet ondergaan en u daar buitengewoon veel angst voor heeft
 • Als u na een ziekte niet volgens verwachting herstelt, maar bijvoorbeeld moe blijft
 • Als u iets mankeert en u zich daardoor angstig of somber voelt
 • Als u klachten heeft en er vragen zijn of uw persoonlijkheid daar een rol in speelt
 • Als u een behandeling of operatie moet ondergaan en de arts wil weten of u dit aankunt
 • Als u last heeft van bijvoorbeeld geheugenklachten of concentratieklachten en de arts dit onderzocht wil hebben

Wat kunnen we voor u betekenen?

Psychologisch onderzoek (diagnostiek)
Op onze polikliniek kan er een psychologisch testonderzoek worden gedaan. Als u hiervoor wordt verwezen, komt u voor een eerste gesprek (intake) bij een psycholoog. Vervolgens krijgt u een afspraak voor het onderzoek bij een psychodiagnostisch werker.

Er kunnen verschillende onderzoeken worden gedaan:

 • Intelligentieonderzoek (onderzoekt wat u weet en wat u kunt leren/uw capaciteiten)
 • Persoonlijkheidsonderzoek (onderzoekt uw persoonskenmerken)
 • Neuropsychologisch onderzoek (onderzoekt de werking van uw hersenen/functies van het denken)

Behandeling
Op de polikliniek Medische Psychologie kunt u ook psychologische behandeling krijgen. Soms krijgt u een onderzoek én behandeling. We maken gebruik van verschillende therapievormen.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie (veranderen van gedrag/denken)
 • EMDR (traumaverwerking)
 • Acceptance & Commitment Therapie (gedragstherapie die leert flexibel omgaan met problemen)

In sommige gevallen besluiten we na het intakegesprek dat u beter behandeld kunt worden door een therapeut of instelling buiten het ziekenhuis. Dit noemen we doorverwijzen.

Algemene gang van zaken
1. Verwijzing
Uw arts zorgt voor een verwijzing (een order) naar onze polikliniek.

2. Indicatiestelling
De orders die de artsen uit het Amphia naar onze polikliniek sturen, worden door onze psychologen (een indicatiecommissie) gelezen en beoordeeld. Door deze commissie wordt gekeken of de verwijsvraag past binnen de zorg die wij kunnen bieden.
Het kan voorkomen dat we de vraag niet vinden passen bij de Medische Psychologie. In dat geval wordt u terugverwezen naar uw arts. Hij/zij kan u dan verwijzen naar een andere afdeling of naar een zorgverlener buiten het ziekenhuis. Als de indicatiecommissie vindt dat uw hulpvraag binnen onze polikliniek past, dan nodigen we u uit voor een intakegesprek.

3. Afspraak
Onze secretaresses nemen telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor dit intakegesprek. Mocht de afspraak u toch niet uitkomen, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te laten weten. U vindt ons telefoonnummer en e-mailadres onderaan deze folder.

4. Intakegesprek en vervolg
Dit gesprek is met één van de psychologen en vindt plaats bij zowel behandeling als bij onderzoek. Het intakegesprek is om informatie te krijgen over u en uw klachten. Hierna wordt, samen met u, een plan gemaakt. Dit kan zoals genoemd psychologisch onderzoek en/of behandeling zijn. Soms is het na het intakegesprek toch nog nodig om u door te verwijzen naar een andere afdeling of naar een behandelaar buiten het ziekenhuis.

Samenwerking
De arts die u heeft doorverwezen, blijft bij het onderzoek en/of de behandeling betrokken. Onze psychologen werken binnen het ziekenhuis vaak samen met andere poliklinieken en afdelingen. De psycholoog maakt een verslag in uw dossier (Elektronisch Patiënten Dossier = EPD) na onderzoek en/of behandeling en stuurt dit naar uw arts. Ook kan de psycholoog aan u vragen of uw huisarts ook een kopie van het verslag mag krijgen.

Patiëntendossier en vertrouwelijke informatie
In het Amphia werken we met een elektronisch patiëntendossier. Omdat wij voorzichtig willen en moeten zijn met uw gegevens, is uw medische informatie alleen toegankelijk voor zorgverleners van het Amphia. Alleen zorgverleners waar u op dat moment in behandeling bent hebben toegang tot uw dossier. Uw gegevens worden tot minimaal 15 jaar na de laatste behandeling bewaard.

MijnAmphia
MijnAmphia is een ‘patiëntenportaal’. Dat wil zeggen dat u zelf overal en altijd in uw eigen elektronisch medisch dossier kunt kijken via een beveiligde internetverbinding. U kunt hier onderzoeksuitslagen bekijken of een vraag stellen aan uw behandelteam. Als er een nieuwe uitslag is of als er bijvoorbeeld een afspraak gewijzigd is, krijgt u hier een e-mail over. Zo bent u altijd op de hoogte.

Uw rechten en onze plichten
De psychologen en psychodiagnostisch werkers hebben beroepsgeheim. Als u wilt, kunt u de psycholoog schriftelijk toestemming geven om behandelinformatie te delen aan andere hulpverleners of instanties buiten het ziekenhuis. De psycholoog kan in zeer bijzondere situaties besluiten om zonder uw toestemming informatie te delen. De psycholoog heeft rechten en plichten die zwaarder kunnen wegen dan het beroepsgeheim. Het gaat hierbij om gevallen waarbij u een gevaar voor uzelf of uw omgeving vormt of wanneer er vermoedens zijn van mishandeling.
Als patiënt heeft u een aantal rechten, zoals het recht om:

 • Rapportages in te zien of een kopie te ontvangen
 • Feitelijke onjuistheden in rapportages te corrigeren;
 • Gegevens in rapportages aan te vullen met uw eigen mening over de conclusie, bijvoorbeeld als u het er niet mee eens bent;
 • Gegevens die ‘er niet toe doen’ te laten verwijderen;
 • Het verzenden van een brief te blokkeren;
 • Uw dossier te vernietigen

Deze rechten zullen ook benoemd worden in het gesprek met de psycholoog.

Klachten
Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u niet tevreden over bent, kunt u dit altijd aangeven bij de psycholoog. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van Amphia. Daarnaast valt de psycholoog onder het tuchtrecht van het Nederlandse Instituut Psychologen en de wet BIG.

Vergoeding
Behandeling door een medisch psycholoog in het ziekenhuis op verwijzing van een arts valt onder het basispakket. U moet er wel rekening mee houden dat de verzekeraar de kosten van de behandeling/onderzoek met het wettelijk eigen risico verrekent. Als u vragen heeft over de vergoeding van uw behandeling, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Locaties
De polikliniek Medische Psychologie werkt op verschillende locaties, zowel bij Amphia Breda als bij Amphia Oosterhout. In de afsprakenbrief die u ontvangt staat de juiste locatie vermeld.

Belangrijk
Als u niet naar uw afspraak kunt komen, wilt u ons dit dan zo snel mogelijk laten weten? Wij verzoeken u om een afspraak minimaal 24 van tevoren te annuleren. Ook vragen wij u minimaal 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Als u meer dan 15 minuten te laat bent, kan de zorgverlener besluiten om de afspraak niet door te laten gaan.

Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Medische Psychologie. Telefoon: (076) 595 1018 E-mail: polimedischepsychologie@amphia.nl Deze mails worden gelezen en behandeld door de secretaresses.

Als u specifieke vragen heeft voor uw behandelaar, dan kunt u dat doen via uw patiëntenportaal mijnAmphia.

Meer lezen over medische psychologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Medische Psychologie

Label