Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Psychologisch onderzoek
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Psychologisch onderzoek

Informatie over psychologisch testonderzoek

Polikliniek Medische Psychologie

Inleiding
Uw medisch specialist heeft een psychologisch testonderzoek aangevraagd bij de polikliniek Medische Psychologie. Het onderzoek is bedoeld om u verder te helpen met uw behandeling of hulpvraag. In deze folder leest u over de verschillende typen onderzoek en de praktische gang van zaken, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Psychologisch onderzoek
Een psychologisch onderzoek bestaat uit verschillende onderzoeksmethoden, waaronder een gesprek (met uzelf en indien nodig uw partner/familielid) en het afnemen van testen en/of vragenlijsten. Het doel hiervan is om informatie te krijgen over uw capaciteiten, persoonlijkheid en/of klachten. De uitslag kan van belang zijn voor het formuleren van behandeldoelen of een advies opleveren voor vervolgbehandeling.

Er zijn verschillende soorten onderzoek:

 • Persoonlijkheidsonderzoek: met een persoonlijkheidsonderzoek wordt onderzocht of er een relatie is tussen hoe u als persoon in elkaar zit en uw klachten. Met een gesprek en met vragenlijsten wordt in kaart gebracht hoe u in het leven staat, wat uw sterke kanten en valkuilen zijn, hoe u met uzelf en anderen omgaat en wat uw gebruikelijke manier is om situaties en moeilijkheden te hanteren.
   
 • Neuropsychologisch onderzoek: een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een testonderzoek met vragen, taken en opdrachten waarmee de cognitieve functies in kaart worden gebracht. Cognitieve functies als het geheugen, de aandacht en concentratie, de waarneming en de taalfuncties worden onderzocht. Ook vindt onderzoek plaats naar het ruimtelijk inzicht, het probleemoplossend vermogen en sociaal inzicht.
   
 • Intelligentieonderzoek: bij een intelligentieonderzoek wordt door middel van een capaciteitentest naar uw niveau van functioneren gekeken. Daarbij worden tevens de sterke en minder sterke kanten van uw denkvermogen in kaart gebracht.
   
 • Aanvullend onderzoek: tot slot is er aanvullend onderzoek op bovenstaande onderzoeken mogelijk. Door middel van enkele vragenlijsten kunnen klachten en de ernst van deze klachten worden vastgesteld.

Aanmelding en verloop
Uw medisch specialist meldt u aan bij de polikliniek Medische Psychologie van het Amphia. Daarna wordt u telefonisch uitgenodigd voor een afspraak. Meestal heeft u eerst een intakegesprek met de psycholoog. Als u beiden een aanvullend onderzoek zinvol vindt, volgt op een andere dag het testonderzoek. Het is mogelijk dat het intakegesprek en (een deel van) het testonderzoek achter elkaar plaatsvinden. Als dit het geval is, dan hoort u dit bij het maken van de afspraak. De psycholoog vertelt u bij het intakegesprek over de gang van zaken, de werkwijze en de complete procedure van het onderzoek. Soms wordt het op prijs gesteld als er uw partner/familielid van u meekomt naar het intakegesprek. Ook dat leest u in de uitnodigingsbrief.

Verloop onderzoek
De tijdsduur van een psychologisch onderzoek verschilt. Het intakegesprek duurt 45 minuten tot anderhalf uur. Soms is het nodig dat er nog een tweede gesprek plaatsvindt met u en/of uw naasten. Vaak neemt het testonderzoek een hele ochtend in beslag. Een uitgebreid onderzoek kost meer tijd en kan meerdere dagdelen duren. Hierover maakt de psycholoog duidelijke afspraken met u. Tijdens het onderzoek krijgt u koffie of thee. Belangrijk: Gebruikt u een (lees)bril, gehoorapparaat of andere hulpmiddelen? Neem deze dan mee naar het onderzoek.

Uitslag
De resultaten van het onderzoek legt de psycholoog vast in een psychologisch rapport. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten in een uitslaggesprek met u en eventueel uw partner/familie besproken. In dit gesprek krijgt u uitleg over de bevindingen en een advies over een eventuele behandeling. Soms volgt er een behandeling op de afdeling Medische Psychologie. Het advies kan ook zijn om u door te verwijzen naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis of een instelling buiten het ziekenhuis.

Samenwerking
De medisch specialist die u doorverwezen heeft, blijft altijd betrokken bij het onderzoek en/of de behandeling van de psycholoog. Daarnaast werken de psychologen van de afdeling Medische Psychologie in multidisciplinair verband. Dit betekent dat er onderling overleg kan plaatsvinden met uw betrokken behandelaren. Ook brengt de psycholoog schriftelijk verslag uit van de bevindingen van het onderzoek en/of de behandeling aan de specialist die u doorverwezen heeft. De psycholoog kan uw toestemming vragen om verslag uit te brengen aan uw huisarts.

Uw rechten
Alle medewerkers hebben zich verbonden aan de beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hieronder valt bijvoorbeeld het beroepsgeheim. Iedereen die meewerkt aan een psychologisch onderzoek heeft een aantal rechten, zoals het recht:

 • op een zorgvuldige onderzoeksprocedure
 • op een gesprek over de resultaten
 • om feitelijke onjuistheden te corrigere
 • om een kopie van het rapport te vragen

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Medische Psychologie via telefoon: (076) 595 1018 of e-mail: polimedischepsychologie@amphia.nl. Deze mails worden gelezen en behandeld door de secretaresses. Ook kunt u via uw patiëntenportaal mijnAmphia vragen stellen aan uw behandelaar.

Meer lezen over medische psychologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Medische Psychologie

Label