Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Een opname in de kliniek van Psychiatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Een opname in de kliniek van Psychiatrie

Inleiding
Welkom in Amphia . Met deze folder willen we u informeren over de mogelijkheden die de medisch psychiatrische unit  (MPU) biedt bij een opname. Wij hopen zo een duidelijk beeld te kunnen geven van de mogelijkheden rondom begeleiding van u en uw direct betrokkenen. Een opname is vaak een ingrijpende situatie. Deze folder kan helpend zijn ter voorbereiding van of als ondersteuning gedurende uw opname.

Lees hier meer informatie over een moeder en kind opname in de kliniek van Psychiatrie. 

Medisch psychiatrische unit (MPU)
De medisch psychiatrische unit (MPU) is een speciale afdeling voor patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische klachten. De MPU van het Amphia ziekenhuis bestaat uit twee afdelingen. Een open en een gesloten afdeling. De open afdeling bestaat uit 12 bedden, de gesloten afdeling uit 10 bedden. Uw behandelend arts zal een inschatting maken welke afdeling het meest passend voor u is.

Doelstelling van de afdeling
De afdeling heeft als doel: het verrichten van onderzoek, het aanbieden van kortdurende klinische behandeling en crisisinterventie aan patiënten met psychische en gedragsproblemen. Onze afdeling is bij uitstek geschikt voor patiënten met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke klachten. Tevens zijn wij de meest aangewezen afdeling voor behandeling van personen die voor het eerst een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg.

Het behandelteam
Het behandelteam van de MPU is een multidisciplinair team. Dit betekent dat er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij uw behandeling om deze zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
Het behandelteam bestaat uit:

 • Psychiaters
 • Arts-assistenten
 • Huisartsen in opleiding ( HAIO )
 • Co-assistenten
 • Psychologen
 • Verpleegkundigen
 • PIT verpleegkundigen ( Psychiatrische Intensieve Thuiszorg)
 • Psychomotorische therapeuten
 • Activiteitentherapeuten
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • Voedingsassistentes
 • Diëtisten
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Maatschappelijk werkers

Afhankelijk van uw hulpvraag, wordt gekeken welke verschillende disciplines actief betrokken worden bij uw behandeling.

Opname
Alvorens verder uitleg te geven over de gang van zaken op de afdeling benoemen we wat belangrijk is om mee te nemen als u wordt opgenomen op de MPU:

 • een wekker;
 • toiletartikelen;
 • dagelijkse kleding;
 • badjas en pantoffels
 • sport- of vrijetijdskleding;
 • schrijfgerei;
 • Eventueel tablet, hobbyspullen

Opname gesprek
Om te weten hoe wij u het beste kunnen helpen, is het van belang duidelijk te weten wat uw huidige klachten zijn en wat uw hulpvraag is. Daarom zal bij opname (indien mogelijk) een opnamegesprek plaatsvinden. Eerst zal de verpleegkundige u verwelkomen op de afdeling.

Het opnamegesprek heeft u met uw psychiater/behandelend arts of een waarnemer. Dit kan een co-assistent, HAIO of dienstdoend arts zijn. Bij dit gesprek is indien mogelijk een verpleegkundige aanwezig. Na dit gesprek maken wij samen met u een inschatting van de problemen, afspraken rondom medicatie, onderzoeken, vrijheidscodes en (eventuele) beschermende maatregelen. Wij stimuleren betrokkenheid van uw partner, familieleden en/of andere betrokkenen uit uw sociale kring. Dit enkel met uw toestemming.

Na het opnamegesprek vertelt de verpleegkundige u meer over de afdeling, wijst u een kamer toe en geeft u een rondleiding over de afdeling. Verder wordt u geïnformeerd over het dagprogramma, de afdelingsregels en gebruiken op de afdeling. Deze zijn ook na te lezen in deze folder.

Verder wordt u op de eerste dag van opname lichamelijk onderzocht door een arts (in opleiding) en worden afspraken  gemaakt  voor  eventueel bloed-  en  urineonderzoek. Hierbij wordt gekeken of er lichamelijke aandachtspunten zijn. Het kan zijn dat de arts (in opleiding) of psychiater beslist om de onderzoeken uit te stellen tot een later tijdstip.

De behandeling
Uw behandeling vindt plaats in een klinische setting. Dat wil zeggen dat u op de afdeling verblijft. Het begin van de opname is vooral gericht op het onderzoeken van de aard van uw problemen en het helder krijgen van uw hulpvraag. U heeft gesprekken met uw psychiater over uw klachten en de mogelijke oorzaken daarvan. Tevens is er de ondersteuning vanuit het verpleegkundig team. Tijdens de opname heeft u 2 persoonlijk begeleiders ( PB-ers ) vanuit het verpleegkundig team, die u ondersteunen gedurende opname. 

Doel van de behandeling
Gedurende opname maken we gebruik van een afdelingsprogramma. Hierin staat voldoende rust en structuur voor u centraal. U maakt bij opname samen met uw  persoonlijk begeleider afspraken omtrent:

 • Ondersteunende gesprekken met verpleegkundige waarin psychiatrische problemen en bijbehorende emoties, effect van medicatie, therapieën en  psycho educatie centraal staan.
 • Gesprekken met uw persoonlijk begeleider en psychiater.
 • Afspraken rondom met betrekking tot uw bewegingsvrijheid op de afdeling
 • Gedurende de behandeling het opstarten van verloven naar huis, in overleg met uw steunsysteem, behandelaar en verpleegkundige.
 • Wekelijks wordt behandeling geëvalueerd tijdens de behandelplanbespreking ( BHP ) waarbij naast uw eigen inbreng ook de psychiater, verpleegkundigen, therapeuten en andere betrokken disciplines een inbreng leveren.

Na de opname zijn er verschillende vormen van nazorg mogelijk bijvoorbeeld dagbehandeling, PIT ( psychiatrische intensieve thuiszorg), vervolg op de poli, verwijzing naar andere GGZ instelling.

Klinisch spreekuur
Een keer per week heeft u een gesprek met uw psychiater. Deze zal samen met u (en uw betrokkenen, indien gewenst) de voortgang van de behandeling bespreken. Dit is ook het moment om vragen te stellen met betrekking tot uw medicatie, behandeling, etc. De afspraak met uw psychiater krijgt u wekelijks op een afsprakenkaartje uitgereikt door de verpleegkundige. Mocht de datum en/of het tijdstip van het gesprek u of uw naasten niet gelegen komen, kunt het gesprek verzetten bij de polikliniek. Uiteraard kunt u afspraken ook altijd navragen bij de verpleegkundige. Het klinisch spreekuur vindt in principe plaats op de afdeling, indien dit op de poli psychiatrie plaatsvindt hoort u dit van een verpleegkundige.

Medicamenteuze behandeling
In overleg kan er met u en uw arts besloten worden te starten met medicamenteuze behandeling van uw klachten. Het kan ook voorkomen dat uw arts besluit te wisselen van medicatie, omdat een ander medicijn mogelijk beter werkt. Indien dit voor u van toepassing is zal uw arts dit met u bespreken.

De behandelplanbespreking
De behandelplanbespreking is een bespreking waarbij verschillende zorgverleners aanwezig zijn die uw behandelplan opstellen en evalueren. Deze bespreking vindt meestal wekelijks plaats. Een dag voor uw behandelplanbespreking ontvangt u van de verpleegkundige een formulier. Dit is een evaluatieformulier waarop u kunt aangeven hoe het gaat met u, hoe u aan uw klachten heeft gewerkt de voorgaande periode ook kunt u eventuele vragen noteren. De verpleegkundige zal het formulier meenemen naar de bespreking en doornemen met uw behandelend arts. De bevindingen van de behandelplanbespreking bespreekt de verpleegkundige nadien met u.

Verpleegkundige zorg
Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u twee verpleegkundigen toegewezen die uw persoonlijk begeleiders worden (afgekort pb-er). Deze begeleiden u in het proces van opname naar ontslag. Als uw pb-ers niet aanwezig zijn, wordt dit gedurende de wisselende diensten overgenomen door een andere verpleegkundige van de afdeling.

De verpleegkundige ondersteunt u in uw herstelproces en de hierbij behorende behandeling. De steun kan bestaan uit daadwerkelijk helpen, bijvoorbeeld bij de verzorging als dat nodig is. Maar steun kan ook bestaan uit het geven van adviezen, het bieden van een luisterend oor of het helpen ordenen van uw gedachten. Daarnaast is het mogelijk, (indien gewenst) om met uw pb’er en direct betrokkenen gesprekken te hebben over de voortgang van de behandeling, ontwikkelingen en kunnen er vragen gesteld worden ter verduidelijking (psycho-educatie).

De verpleegkundige kan u ondersteunen om dagelijkse uitdagingen beter te hanteren. De verpleegkundige observeert de beweging van het herstelproces. Er wordt gewerkt met een medisch dossier. Alle informatie die van belang is voor uw behandeling wordt daarin beschreven en bewaard. Alle medewerkers die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben inzage in uw dossier. Indien u zelf uw dossier in wilt zien, is dit mogelijk. Inloggegevens van mijnAmphia kunt u opvragen bij de balie in de centrale hal.

Crisissignaleringsplan (CSP)
In overleg met u kan ervoor gekozen worden om een crisissignaleringsplan (CSP) op te stellen. Een CSP is een plan wat u samen met uw pb-er kan maken. In dit plan staan de verschillende fasen van een crisis beschreven. Een crisis ziet er bij iedereen anders uit. U leert welke signalen en symptomen in uw geval duiden op een terugval. Daarnaast geeft het plan u inzicht in de factoren die u beschermen tegen een mogelijke terugval. In het plan kunnen acties staan, die je kunt ondernemen om stabiliteit te bewaren, het evenwicht te herstellen en/of een terugval te voorkomen. Daarnaast kan een CSP als hulpmiddel voor uw sociaal netwerk dienen, zodat zij ook met u mee kunnen denken in mogelijkheden gedurende een -periode voorafgaand aan- crisis.

Resocialisatie
Wanneer u een periode bent opgenomen en uw klachten (gedeeltelijk) in remissie zijn, mag u gaan starten met de resocialisatie. Dit is een oefenmoment om te ervaren hoe u zich thuis voelt en tegen welke situaties u aanloopt. Uw behandeld arts bespreekt met u wanneer u stabiel genoeg bent voor resocialisatie. In de loop van elke week (indien resocialisatie gestart is) kan een verpleegkundige aan u vragen naar uw weekendplannen. De duur van uw resocialisatie verlof kunt u overleggen met uw persoonlijk begeleiders en/of uw behandelaar. Het kan zijn dat de arts u adviseert om in het weekend slechts een paar uur op verlof te gaan of juist het hele weekend. 

Wij werken met verlof briefjes. Indien u gaat resocialiseren, verzoeken wij u de tijden van het verlof aan ons door te geven middels een verlofbriefje. U kunt de verlofbriefjes ophalen bij de verpleegkundige. Graag de dag vóór u met verlof gaat het briefje inleveren bij de verpleegkundige.

U dient op de dag van terugkomst vóór 20.00u retour te zijn op de afdeling. Ook is het niet toegestaan om meer dan één nacht aaneen gesloten op verlof te gaan. Wanneer er al een ontslagdatum bekend is, kan het zijn dat u twee nachten op verlof mag, hiervoor dient de psychiater goedkeuring te geven. 

Als u op weekend- of resocialisatieverlof gaat, krijgt u uw medicatie mee. Wij adviseren u deze te controleren voor u met verlof vertrekt. Wij verzoeken u de blauwe medicijndozen terug in te leveren als u terugkeert van uw verlof.

Ontslag en nazorg
Na ontslag zult u soms een vorm van nazorg nodig hebben. In de laatste fase van de behandeling bekijken we met u de mogelijkheden. Deze kunnen bestaan uit verdere behandeling op een andere afdeling, deeltijd therapie, poliklinisch vervolg of behandeling thuis. Het kan ook zijn dat wordt (door)verwezen naar een andere instantie/ketenpartner. Bij ontslag krijgt u van de arts ontslag recepten mee zodat u de medicatie op kunt halen bij u eigen apotheek of de Amphia apotheek. Indien u vóór opname medicatie op een baxterrol kreeg, is het wenselijk dit tijdig te melden aan de verpleegkundige zodat er voldoende tijd is (circa 1 week) voor de apotheek om een nieuwe baxterrol aan te vragen.

Herstelgroep
Het doel van de groep is u bewust worden van én inzicht krijgen in wat u kan helpen bij verder herstel. De Herstelgroep heeft een positieve kijk op gezondheid. Dit wil zeggen dat de aandacht niet op de ziekte ligt, maar op de mens en op hun veerkracht.

U leert verschillende manieren die helpen om de balans tussen uw draagkracht en draaglast te houden. Welke kwaliteiten kunnen worden ingezet om in balans te blijven? Tijdens de sessies worden verschillende thema’s besproken zoals: ontspanning, mindfulness, activering, structurering en het maken/bijstellen van het persoonlijke crisissignaleringsplan. Er wordt onderzocht wat het leven voor een ieder betekenisvol maakt en wie of wat daar in de omgeving voor nodig is om dat te bereiken.

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)
Indien geïndiceerd, is er een mogelijkheid dat u thuis tijdelijk ondersteuning en advies van een  verpleegkundige krijgt. Deze begeleidt u met het weer vergroten van uw zelfstandigheid. U komt in aanmerking voor PIT als u na uw opname op de MPU ondersteuning en begeleiding kunt gebruiken als u weer thuis bent. Dit maakt de overgang van opname naar huis minder groot. PIT kan ook dienen als een brug naar vervolgbehandeling bij een andere instantie of hulpverlener.

Afdelingsregels
De afdelingsregels zijn gemaakt om een goede gang van zaken tijdens uw verblijf te waarborgen. De regels zijn bedoeld om het verblijf zo prettig en veilig mogelijk te maken, vooral waar het situaties betreft waarin sprake is van gemeenschappelijkheid. Wanneer u vragen heeft kunt u terecht bij de verpleging, met name de verpleegkundigen die zijn aangewezen als uw persoonlijk begeleiders.

Uitzonderingen op de regels worden gemaakt in overleg tussen u en het team. Indien u meent dat voor u een uitzondering nodig is, kunt u dit bespreken met uw persoonlijk begeleiders. Anderzijds kan dit dus ook betekenen dat met medepatiënten niet dezelfde regels zijn afgesproken als met u. Tijdens opname is met u ook een vrijheidscode afgesproken. Wat deze code inhoudt, kunt u vinden in de bijlage.

Tuin
Bij de MPU afdeling hoort ook een binnentuin. Deze tuin in toegankelijk voor patiënten die zijn opgenomen op de afdeling. Het is niet de bedoeling dat hier bezoekers of patiënten van deeltijdbehandeling komen. Het is niet de bedoeling om eten en drinken, verstrekt vanuit de afdelingskeuken, mee te nemen naar de tuin.

Eigen kamer bijhouden
Elke patiënt is in principe verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn eigen kamer. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat het bed dagelijks wordt opgemaakt en minimaal eens per week door u zelf wordt verschoond. Ook vragen wij uw nachtkastje en bureau regelmatig schoon te maken. Het sanitair op uw kamer wordt dagelijks schoongemaakt door de interieurverzorgsters.

Linnengoed
Schoon beddengoed, handdoeken en washandjes kunt u dagelijks pakken uit de linnenkast op de afdeling. De linnenkast op de open afdeling bevindt zich halverwege de open afdeling, schuin tegenover kamer 6. Vuil linnen kunt u in de daarvoor bestemde gele waszakken doen. Let op: deponeer hier geen eigen kleding in.

Medicatie
Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u medicatie vanuit het ziekenhuis verstrekt. Om deze reden zal de verpleegkundige uw thuismedicatie tijdelijk in bewaring nemen. U kunt ze ook meegeven aan familie. Indien u uw thuismedicatie tijdelijk in bewaring geeft bij het verpleegkundig team, krijgt u deze na ontslag weer retour, voor zover deze nog actueel is.

Uw medicatie wordt gedurende opname door de verpleegkundige aan u verstrekt. In de ochtend zal dit tijdens het ontbijt plaatsvinden. Zo ook bij de lunch en het avondeten. De nachtmedicatie mag u zelf komen halen bij het verpleegkundig kantoor.

Alcohol en drugs
Tijdens uw opname mag u geen alcohol en/of drugs in uw bezit hebben, gebruiken, verhandelen of doorgeven. Het gebruik van alcohol en/of drugs is tijdens verlof ook niet gepast. Als u bekend bent of verdacht wordt van drank of drugs gebruik kan het voorkomen dat u extra urine of bloedcontroles krijgt. 

Eigendommen
Op uw slaapkamer is een kledingkast aanwezig, deze is helaas niet afsluitbaar. Wij adviseren u om waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis te laten. Amphia is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of vermissing van uw eigendommen.

Telefoneren/gebruik van mobiele telefoons
Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan. In verband met de privacy is het niet toegestaan foto’s of video opnames te maken (van anderen). Houdt u er wel rekening mee dat bij het gebruik maken van uw telefoon in gemeenschappelijke ruimtes de medepatiënten ongewild uw gesprek kunnen volgen. Dit is daarom niet wenselijk.

Internet
Het is mogelijk om gebruik te maken van gratis draadloos internet via het WiFi netwerk ‘Amphia-Public’. U kunt het WiFi netwerk op als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de ‘disclaimer’. Het meebrengen van een mobiel apparaat is op eigen risico.

Tablets
Op uw kamer bevindt zich een tablet waar u gebruik van kunt maken gedurende de opname. Deze tablet is buiten het ziekenhuis niet werkzaam. Binnen het ziekenhuis kunt u met deze tablet radio luisteren, televisie kijken, een spel spelen. Let op! De oplader van deze tablet lijkt op een telefoonoplader maar is eigendom van het ziekenhuis.

Kleding en persoonlijke verzorging
Het is de bedoeling dat u overdag van 8:00 uur tot 22:00 uur dag kleding draagt op de afdeling, inclusief schoeisel. U kunt gebruik maken van de douche tussen 7:00 uur en 22:00 uur.

Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan gevaarlijke voorwerpen zoals wapens, messen en dergelijke in uw bezit te hebben tijdens uw verblijf op de kliniek psychiatrie. Het is aan de verpleging te beoordelen of een voorwerp al dan niet gevaarlijk kan zijn.

Bezoek
Bezoek is van maandag t/m vrijdag welkom van 19:00 tot 21:00 ’s avonds. In het weekend en op feestdagen is bezoek ook overdag welkom van 14:00 tot 16:30 en van 19:00 tot 21:00. Indien geïndiceerd kan een verpleegkundige met u andere afspraken maken rondom bezoektijden. Tip: Indien uw bezoek met de auto komt, is het voor uw bezoek soms gunstig als zij bij de receptie in de centrale hal een parkeerabonnement afsluiten.

Rookbeleid
Binnen Amphia geldt een algemeen rookverbod (sinds 1 oktober 2019), binnen het gebouw en op het ziekenhuisterrein. Dit geldt ook voor de MPU en de daarbij behorende binnentuin. Ook het gebruik van een E- smoker is niet toegestaan. Er zijn geen mogelijkheden om van dit verbod af te wijken. Om u te helpen tijdens uw opname met het niet kunnen roken bieden wij u de volgende mogelijkheden. Bij opname stellen wij samen met u een rookprofiel op en maken we afspraken die u kunnen ondersteunen in het niet kunnen roken, zoals:

 • Nicotine vervangende middelen (pleister, zuigtabletten)
 • Ondersteuning middels individuele gesprekken
 • Het installeren van een “stoppen met roken” app op uw telefoon

Therapieprogramma
Gedurende uw opname krijgt u een therapieprogramma aangeboden. Door deelname aan het therapie programma kunt u ook zelf actief bijdragen aan uw herstel. Bovendien kunnen we zo observeren wat uw klachten zijn en u de daarbij passende behandeling geven. Van maandag tot en met vrijdag is er een therapieprogramma. Indien nodig wordt het therapieprogramma individueel op u afgestemd. De details krijgt u te horen van de verpleegkundige, zo ook het therapierooster. Wij verzoeken u op tijd klaar te staan voor alle therapie onderdelen.

In ons aanbod passen we de principes van Positieve Gezondheid toe. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg meestal wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Activiteitentherapie (AT)
Activiteitentherapie is gericht op het verminderen van psychische klachten door middel van het ondernemen en aanleren van gerichte (creatieve) activiteiten. De activiteit is hierbij niet het doel, maar een middel om een persoonlijk doel te bereiken. Denk hierbij o.a. aan het verminderen van spanning en hanteren van prikkels. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het vinden van een zinvolle tijdsbesteding gedurende een opname in de kliniek, maar ook in de thuissituatie tijdens verlof en na ontslag. De nadruk ligt op het ‘doen’. Contact hebben met anderen, door samen creatief bezig te zijn, is een belangrijk aspect van activiteitentherapie.

Activiteitentherapie wordt in groepsverband gegeven, maar kan op indicatie ook individueel worden aangeboden. De activiteitentherapeuten zijn gericht op het benutten van uw mogelijkheden.

Psychomotorische therapie (PMT)
Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelmethode voor mensen met psychische klachten en onderdeel van het therapieprogramma tijdens een opname op onze klinische afdeling. Onder begeleiding van een therapeut neem je dagelijks deel aan PMT waarbij de nadruk ligt op het laagdrempelig in beweging komen binnen de grenzen van je mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met wat je wel en niet kunt. Je neemt deel aan verschillende bewegingsvormen in de oefenzaal, maar ook het volgen van ontspanningsoefeningen behoort tot het aanbod. Voldoende beweging en ontspanning levert een positieve bijdrage aan je herstel en leidt tot stabilisatie van je klachten. Het bewegen is niet altijd een doel op zich, maar ook een middel om tot nieuwe inzichten of gedragsverandering te komen. Soms zetten we je stil bij wat je voelt, denkt of doet en wat het gevolg hiervan op je klachten is. Je leert bijvoorbeeld te voelen wat je lijf aangeeft waardoor je anders met je klachten om kunt gaan. Thema’s die gedurende een opname tijdens PMT aan bod kunnen komen zijn;

 • Het leren contact maken met je lichaam
 • Het herkennen van lichaamssignalen
 • Het ontdekken van grenzen
 • Het vinden van een balans tussen inspanning en ontspanning
 • Het (her)vinden van plezier en ontspanning in het bewegen
 • Het opbouwen van een positieve relatie met je lichaam

Voor je deelname aan PMT is het fijn om makkelijk zittende kleding te dragen en schoenen die geen strepen achterlaten op de vloer. Als je tussendoor wat wilt drinken raden we aan om een flesje water mee te nemen.

Vrijheidscodes
Gedurende uw verblijf zal er op de afdeling gebruik gemaakt worden van vrijheidscodes. Deze codes geven aan of u de vrijheid heeft om (alleen) de afdeling en/of het ziekenhuisterrein te verlaten. Uw behandelaar bepaalt uw code. Hieronder vind u de vrijheidscodes en de bijbehorende vrijheden.

Code V1:

 • U mag de afdeling verlaten (ook buiten het ziekenhuis). U maakt wel afspraken met de verpleegkundige over duur en waarheen u zich buiten het ziekenhuis begeeft.
 • Tenzij anders met u is afgesproken volgt u het afdelingsprogramma.
 • U mag op weekendverlof.
 • Indien u aan het resocialiseren bent gaat u resocialisatie boven het afdelingsprogramma.

Code V2:

 • U mag met gerichte tijdsafspraken van de afdeling en u vrij bewegen in het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein.
 • In overleg met de arts kan uw bewegingsvrijheid uitgebreid worden met wandelen rondom het ziekenhuis.
 • U mag onder begeleiding van familie/vrienden in overleg met en na inschatting van de verpleegkundige zich buiten het ziekenhuisterrein begeven. De verpleegkundige schat in of dit verantwoord is.

Code V3:

 • U mag niet alleen van de afdeling.
 • U mag enkel van de afdeling onder begeleiding van verpleegkundige of familie/vriend (na overleg met verpleegkundige) en met tijdsafspraak. Verpleegkundige maakt inschatting of het verantwoord is.
 • U mag zelfstandig naar de binnentuin mét tijdsafspraak.

We willen graag dat u het aan de verpleegkundige doorgeeft als u de afdeling verlaat alsook wanneer u teruggekeerd bent.

De deur om de afdeling op te komen is tussen 09:00 en 21:00 geopend. U kunt binnenkomen d.m.v. het drukken op de witte knop rechts van de deur. Mocht u ‘s avonds na 21:00 de afdeling op willen, dan kunt u aanbellen door op de kleine vierkante zwarte knop te drukken, een verpleegkundige kan u dan binnen laten.

Bezoektijden en contact
Buiten de individuele afspraken rondom bezoek van partner en familie gelden de volgende bezoektijden:

Van maandag t/m vrijdag  van 19.00 – 21.00 uur

Weekend en feestdagen    van 14.00 – 16.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur

Telefoonnummer Unit 08:  076-5954394

Telefoonnummer Unit 09   076-5952511

Meer lezen over psychiatrie bij Amphia?

Ga naar afdeling Psychiatrie

Label