Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Een opname in de kliniek van Psychiatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Een opname in de kliniek van Psychiatrie

Inleiding
Deze folder is bestemd voor mensen die opgenomen zijn in de kliniek van de afdeling Psychiatrie van Amphia.

De afdeling Psychiatrie van Amphia bestaat uit twee afdelingen:

 • afdeling 08, 12 bedden.
 • afdeling 09, onderverdeeld in 16 bedden, 8 open en 8 gesloten.

Op de afdeling kunnen 28 patiënten opgenomen worden.

Doelstelling van de afdeling De afdeling heeft als doel: het verrichten van onderzoek, het aanbieden van kortdurende klinische behandeling en crisisinterventie aan patiënten met psychische en gedragsproblemen.

Onze afdeling is bij uitstek geschikt voor patiënten met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke klachten. Tevens zijn wij de meest aangewezen afdeling voor behandeling van personen die voor het eerst een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg.

1. De opname

De opnameprocedure
De psychiater stelt vast of er een indicatie tot opname is. Dit kan gebeuren na een gesprek op de polikliniek Psychiatrie, maar ook op advies van uw huisarts, de GGZ of na verwijzing door een andere afdeling binnen het ziekenhuis.

De dag van opname
Op het afgesproken tijdstip kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Psychiatrie.

Het opnamegesprek
Bij opname heeft u een gesprek met een psychiater en een verpleegkundige. In dit gesprek wordt de reden van opname besproken en krijgt u informatie over wat u van de opname kunt verwachten. Als u onlangs nog een gesprek hebt gehad met uw psychiater kan het zijn dat de verpleegkundige dit gesprek met u alleen voert.

Wat neemt u mee bij opname?
Op de afdeling wordt van u verwacht dat u gekleed gaat in uw gewone dagelijkse kleding. Voor sommige onderdelen in het programma is het prettig sportkleding te dragen. Wilt u de medicatie die u eventueel thuis gebruikt meebrengen naar het ziekenhuis? Na opname krijgt u deze weer terug, indien u nog dezelfde medicatie gebruikt.

Het is niet raadzaam waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. Verder adviseren wij u mee te nemen: een wekker, schrijfgerei en toiletspullen.

Voor de inschrijving is het van belang en wettelijk verplicht dat u de gegevens van uw ziektenkostenverzekering en (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs mee neemt.

2. Het verloop van de opname

De eerste dagen van de opname
Aan het begin van de opname gaan we samen met u bekijken welke behandeling het beste aansluit bij uw problematiek. Wanneer u op de afdeling Psychiatrie bent opgenomen, gaat er een observatieperiode van ongeveer twee weken in. In die twee weken gaan we samen met u bekijken welke behandeling het beste aansluit bij uw problematiek.

U doet mee aan het dagprogramma waarover met u afspraken zijn gemaakt in het opnamegesprek.

Ook hebt u gesprekken met uw behandelend psychiater en op indicatie eventueel met een maatschappelijk werker, psycholoog of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Ook kan het zo zijn dat medebehandeling wordt gevraagd van bijvoorbeeld een diëtiste, fysiotherapeut of somatisch specialist (bijvoorbeeld een internist, cardioloog, neuroloog).

Vanaf de dag van opname krijgt u twee vaste verpleegkundigen toegewezen. Zij zijn uw persoonlijk begeleiders (PB-ers). Deze verpleegkundigen zijn uw vaste contactpersonen.

Behandelplan
Het voorlopig behandelplan wat bij aanvang van de opname is gemaakt wordt omgezet in een definitief behandelplan. Van te voren stelt u samen met uw persoonlijk begeleiders een behandelvoorstel op. Wij verwachten een eigen bijdrage van u.

In een teambespreking wordt het behandelplan steeds bijgesteld. Dit plan zal met u (en eventueel met uw partner) worden doorgesproken. In het behandelplan wordt uw probleem geformuleerd met daaraan gekoppeld een doelstelling en een plan van aanpak om deze doelstelling te bereiken.

In uw plan van aanpak wordt duidelijk omschreven op welke manier en met welke therapieën u aan uw probleem kunt gaan werken. Ook staat er in welke ondersteuning u daarbij kunt verwachten van de diverse medewerkers/disciplines.

Regelmatig bespreken we het behandelplan opnieuw met u en stellen we het eventueel bij.

Opnameduur
We streven naar een zo kort mogelijke opname. Gemiddeld duurt een opname tussen de 4 tot 5 weken. In de wekelijkse gesprekken met uw psychiater en binnen de behandelplanbespreking wordt steeds stilgestaan bij uw vorderingen en wat dat betekent voor uw opnameduur.

Ontslag
Bij het ontslag heeft u een afsluitend gesprek met uw persoonlijk begeleider. U kijkt terug op de opname en u zet samen de zaken op een rij die voor ontslag geregeld moeten zijn.

Nazorg
Als bij ontslag blijkt dat u nog verdere hulp nodig heeft, wordt dit op tijd geregeld. Er zijn verschillende mogelijkheden voor nazorg.

De afdeling Psychiatrie zelf heeft de mogelijkheid tot deeltijdbehandeling en poliklinische contacten na ontslag. Het is echter ook mogelijk dat we u door- of terugverwijzen naar een andere instantie die meer gepaste hulp kan bieden. U kunt denken aan de huisarts, ggz, verslavingszorg, een psychiatrisch ziekenhuis of gespecialiseerde gezinshulp.

In ieder geval stellen we voor het ontslag een nazorgplan met u op; eventuele verwijzingen of aanmeldingen worden door uw arts, maatschappelijk werk of door verpleegkundigen verzorgd.

Indien uw behandeling hier succesvol verlopen is, maar uw klachten/problemen zouden terugkeren, kan heropname overwogen worden.

3. De Werkwijze op de afdeling

Uw persoonlijk begeleiders
Op de unit waar u wordt opgenomen heeft u te maken met een aantal vaste verpleegkundigen. U hebt twee persoonlijk begeleiders als uw vaste contactpersonen. Wanneer uw persoonlijk begeleiders niet aanwezig zijn, kunt u terecht bij de dienstdoende verpleegkundige.

Medepatiënten
Op de afdeling maakt u deel uit van een patiëntengroep. Een aantal activiteiten vindt binnen deze groep plaats. Er vinden groepsbesprekingen plaats en u zorgt samen voor de corvee.

De dagelijkse gang van zaken op de afdeling
Er wordt verwacht dat u ’s morgens om 8.00 uur aangekleed aan het ontbijt verschijnt. Mocht u een wekker nodig hebben, dan neemt u die zelf mee.

De tijden van de maaltijden zijn als volgt:

 • 8.00 uur ontbijt
 • 12.30 uur lunch
 • 17.30 uur warme maaltijd

In het weekend bestaat de mogelijkheid om later te ontbijten. De maaltijden vinden plaats in de huiskamers van de diverse units.

 • U heeft dagelijks de gelegenheid om op een voedingslijst uw warme maaltijd samen te stellen.
 • De corveedienst, die bestaat uit tafels dekken, afruimen, de vaatwasser in- en uitruimen wordt wekelijks besproken en verdeeld in de huiskamerbespreking.
 • Medicijnen worden tijdens de maaltijden door de verpleegkundige uitgedeeld. ’s Avonds wordt de nachtmedicatie niet voor 22.00 uur uitgedeeld in het belang van een goed dag- en nachtritme.
 • U heeft wekelijks een individueel gesprek met uw behandelend psychiater. Op de prikborden op de afdelingen staat aangegeven hoe laat u uw gesprek heeft.
 • U mag uw mobiele telefoon gebruiken tijdens uw opname. Het is echter wel de bedoeling dat u deze uitschakelt tijdens gesprekken, therapieën en maaltijden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het opmaken en verschonen van uw bed. Het aanbrengen van kaarten e.d. met punaises of plakband is niet toegestaan, behalve op het prikbordgedeelte. U kunt tegen betaling van een borgsom een sleutel van de kast bij uw bed krijgen. Na inlevering van de sleutel krijgt u uw geld weer terug.
 • Het ziekenhuis staat niet in voor het verlies van goederen. Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen mee te nemen. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan raden wij u aan hierover contact op te nemen met de verpleging. Schade aan derden komt voor eigen rekening. Wij raden u af onderling met elkaar zaken te doen, zoals het lenen, uitlenen, kopen en verkopen.
 • In geen geval zal door het personeel van het ziekenhuis worden bemiddeld bij het doen nakomen van de uit dit soort overeenkomsten ontstane verplichtingen.
 • Als u op weekendverlof gaat, dient u op vrijdag een verlofbriefje in te vullen en in te leveren. De weekendbriefjes zijn te vinden in de huiskamers. Het weekend loopt van zaterdag 10.00 uur tot zondagavond uiterlijk 20.00 uur.
 • Bezoektijden zijn dagelijks van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag ook van 14.00 uur tot 16.30 uur. U kunt uw bezoek ontvangen in de daarvoor aangegeven huiskamers of in de hal voor in het ziekenhuis.

4. Het behandelteam en het therapieprogramma

Aan de afdeling zijn verschillende medewerkers verbonden, waarmee u tijdens uw opname in meer of mindere mate te maken krijgt.

Psychiater
Op de afdeling Psychiatrie zijn zeven psychiaters werkzaam. Iedere patiënt heeft te maken met één psychiater. Deze is verantwoordelijk voor de behandeling. Naast onderzoek en behandeling van uw psychische problemen, beoordeelt de psychiater als medicus de lichamelijke aspecten van uw ziek zijn. Hij/zij overlegt met andere specialisten en uw huisarts. Zo nodig schrijft hij/zij medicijnen voor. Als u bent opgenomen, heeft u wekelijks een individueel gesprek met uw psychiater.

Verpleegkundigen
De verpleegkundigen ondersteunen u in uw leven van alle dag op de afdeling. Zij begeleiden u bij het omgaan met uw problemen en bij het verwezenlijken van uw gestelde doelen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld het creëren van oefensituaties en het plannen van activiteiten en/of rustmomenten. Of het leren werken met noodplannen, stappenplannen en met een depressieprotocol.

Daarnaast ondersteunen de verpleegkundigen u bij het aangaan en onderhouden van contacten met medepatiënten, uw partner/familie, behandelaar en therapeuten. De verpleegkundigen verrichten zo nodig verpleegtechnische handelingen, zoals het toedienen van medicatie en wondverzorging. Zij zorgen voor het therapeutisch leefklimaat, de structuur en de veiligheid op de afdeling.

Persoonlijk begeleiders
Twee van de verpleegkundigen zijn uw persoonlijk begeleiders (PB-ers). Zij coördineren en bewaken alle behandel- en verpleegafspraken. Zij brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen en geven uitleg over de rol die van u daarin wordt gevraagd. Uw PB-ers zijn uw aanspreekpunt en belangenbehartiger.

Overige medewerkers
Afhankelijk van uw behandeling en uw therapieprogramma kunt u te maken krijgen met diverse medewerkers: psycholoog, maatschappelijk werker, vaktherapeut psycho-motore therapie, activiteitentherapeut, geestelijk verzorgende, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige.

De inhoud van de diverse therapieën en de samenstelling van uw persoonlijk therapieprogramma worden met u persoonlijk besproken, zo spoedig mogelijk na opname.

5. Rechtspositie

Vrijwillige opname
De meeste patiënten worden op vrijwillige basis op de afdeling opgenomen. Dit betekent dat u via een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts wordt opgenomen.

Vrijwillig opgenomen zijn betekent voor ons dat u achter datgene staat wat wij u op de afdeling bieden. Wij verwachten dat u zich houdt aan de gezamenlijk gemaakte afspraken uit uw behandelplan. Het uitgangspunt hierbij is om een samenwerking aan te gaan tussen de patiënt en de instelling.

Vrijwilligheid betekent dat u het recht heeft om te stoppen met de behandeling wanneer u dat wenst. Het verdient de voorkeur om in overleg met uw behandelaar het moment van ontslag te bepalen. Indien u niet tot overeenstemming kunt komen, dan gaat u tegen medisch advies met ontslag.

U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die dat met zich meebrengt. Wij laten u hiervoor een verklaring “tegen advies” ondertekenen.

Gedwongen opname
Een enkele keer gebeurt het dat iemand tegen zijn/haar wil in wordt opgenomen. Dit gebeurt als een (onafhankelijk) psychiater verklaart dat er sprake is van direct gevaar voor de betrokken patiënt zelf en/of diens omgeving. De burgemeester kan in zo’n geval een inbewaringstelling (IBS) gelasten. Als een niet-vrijwillige opname niet spoedig omgezet kan worden in een vrijwillige, wordt de patiënt meestal overgeplaatst naar een andere instelling.

Heeft u klachten?
Indien u problemen of klachten heeft die betrekking hebben op de behandeling, dan zijn er de volgende mogelijkheden om deze kenbaar te maken. Tijdens sociotherapeutische besprekingen kunt u uw klacht inbrengen. U kunt uw klacht op de volgende manieren kenbaar maken:

 • bespreken met de persoonlijk begeleider;
 • bespreken met de teamleidinggevende;
 • bepreken met de psychiater.

Ook staat de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon tot uw beschikking. De bereikbaarheid van de patiëntenvertrouwenspersoon staat vermeld op de mededelingenborden op de afdeling.

Amphia heeft een folder ‘Uw klachten en suggesties over Amphia’.

Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid voor de provincie Noord-Brabant
Postbus 90135, 5200 MS ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 6158343
www.igz.nl

Inzagerecht
Conform de wettelijke regeling heeft u het recht uw dossier in te zien. Tijdens de opname kunt u een verzoek indienen bij uw behandelend psychiater voor het medisch dossier en bij uw afdelingshoofd voor het verpleegkundig dossier.

Als u na ontslag een afschrift wilt van het dossier, adviseren wij patiënten om dit 6 weken na ontslag te doen. U kunt dan een aanvraagformulier hiervoor ophalen bij het patiëntenservicebureau of dit formulier hier downloaden. In het formulier vindt u uitleg over de procedure en de kosten.

Geheimhouding Binnen de kliniek praten patiënten veelal over zeer persoonlijke zaken. Om deze vaak noodzakelijke openheid geen schade toe te brengen, wordt van patiënten verwacht dat ze deze informatie voor zichzelf houden en er niet met “buitenstaanders”over praten.

Daarom wordt van de patiënt geheimhouding verwacht op algemeen maatschappelijke en menselijke gronden. Voor de medewerkers van onze afdeling is dit wettelijk geregeld.

Meer lezen over psychiatrie bij Amphia?

Ga naar afdeling Psychiatrie

Label