Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)

Inleiding
U ontvangt deze folder, omdat u opgenomen bent geweest op de afdeling Psychiatrie van het Amphia Ziekenhuis. Om gemakkelijker te wennen aan de thuissituatie, ontvangt u de komende tijd nazorg in de vorm van Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT). U krijgt thuis tijdelijk ondersteuning en advies van een psychiatrisch verpleegkundige. Hij of zij begeleidt u met het weer vergroten van uw zelfstandigheid.

Voor wie?
U komt in aanmerking voor PIT als u na uw opname op de afdeling Psychiatrie ondersteuning en begeleiding kunt gebruiken als u weer thuis bent. Dit maakt de overgang van opname naar huis minder groot. PIT kan ook dienen als een brug naar vervolgbehandeling bij een andere instantie of hulpverlener.

Maximaal acht bezoeken
Afhankelijk van de problematiek krijgt u enkele weken tot enkele maanden PIT-zorg. Maximaal worden acht bezoeken gepland. De behandelaar en PIT-verpleegkundige stemmen de duur af in overleg met u. De bezoeken worden wekelijks, om de week of met langere tussenpozen ingepland.

Verwijzen en aanmelden
De psychiater van de afdeling Psychiatrie is degene die PIT voor u aanvraagt. Hij blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.

De zorgverlening
Natuurlijk betekent PIT een hele verandering voor uw dagelijkse leven. Misschien dat u het ziet als een inbreuk op uw privacy. Het is goed om hierover te praten en daarom is het eerste bezoek van de PIT-verpleegkundige vooral bedoeld als nadere kennismaking.

Samen met u maken de PIT-verpleegkundige en behandelaar afspraken over het doel van de begeleiding.

De PIT-verpleegkundige werkt volgens een bepaalde methode, die zich vooral op vijf gebieden richt:

  • informatie verzamelen over de thuissituatie;
  • structureren van de thuissituatie;
  • ondersteunen van de sociale omgeving van de patiënt en deze bij het proces betrekken;
  • therapeutisch hanteren van alledaagse activiteiten, met aandacht voor spanningen en rolverdelingen;
  • voorlichten van patiënt en betrokkenen uit de naaste omgeving.

Informatie voor de naaste omgeving
Als iemand psychiatrische problemen heeft, legt dat een groot beslag op de mensen uit de naaste omgeving. U bent voldoende hersteld om weer in de thuissituatie te kunnen functioneren, maar uw klachten zijn nog niet helemaal over. Voor uw partner, vriend(in) of familielid kan het dan ook zwaarder zijn dan toen u opgenomen was. Daarom krijgen ook betrokkenen uit uw naaste omgeving ondersteuning als zij daar prijs op stellen. De PIT-verpleegkundige legt bijvoorbeeld uit:

  • wat psychiatrische problematiek inhoudt;
  • hoe ze doelgerichter om kunnen gaan met wat soms wordt ervaren als ‘moeilijk’ gedrag;
  • hoe ze u kunnen ondersteunen;
  • hoe ze symptomen herkennen die kunnen wijzen op een terugval.

Langzaam afbouwen
Er komt een moment waarop de situatie zodanig is verbeterd dat PIT niet meer noodzakelijk is. Dit gebeurt uiteraard niet van de ene op de andere dag. De verpleegkundige werkt samen met u toe naar het einde van uw begeleiding. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat deze het aantal bezoeken langzaam afbouwt. Wanneer de PIT is ingezet als brug naar een andere behandeling of zorgvorm, dan stopt de PIT zodra het alternatief begint.

Privacy
Zonder uw toestemming gaat er geen informatie over uw behandeling naar mensen die niet direct bij uw behandeling zijn betrokken. De PIT-verpleegkundige heeft een beroepsgeheim. Van ieder huisbezoek maakt deze een schriftelijk verslag voor in uw dossier, zodat de psychiater hier ook inzage in heeft.

Bij klachten
Alle betrokkenen doen hun uiterste best om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kunt u fouten of problemen tegenkomen, die u kenbaar wilt maken. Het is altijd goed om uw klacht eerst te bespreken met de PIT-verpleegkundige of de behandelaar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terechtbij de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener. Uw klacht wordt kenbaar gemaakt aan betrokkene en de mogelijkheden voor een oplossing worden verkend. Wanneer u niet tevreden bent na het bemiddelingstraject en u een expliciet oordeel over uw klacht wenst kunt u zich wenden tot de klachtencommissie in Amphia of tot de Geschilleninstantie Zorg.

Vragen?
Wij helpen u graag. De PIT-verpleegkundigen zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 tot 16.30 uur op:
Telefoonnummer (076) 595 10 16.

Meer lezen over psychiatrie bij Amphia?

Ga naar afdeling Psychiatrie

Label