Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Spoedeisende Hulp
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Spoedeisende Hulp

U heeft zich zojuist gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia. De SEH biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten met een acute, spoedeisende aandoening. Deze folder geeft u informatie over de algemene gang van zaken op de SEH.

Voor wie is de SEH?
Op de SEH komen patiënten die worden verwezen door de huisarts, patiënten die onder behandeling staan van een specialist en/of patiënten die komen met de ambulance (112-melding).

De activiteiten en faciliteiten op de SEH zijn afgestemd op eerste opvang, onderzoek en behandeling van de patiënt. De medewerkers op de Spoedeisende Hulp streven er naar om ernstige spoedgevallen zo snel mogelijk te helpen, iedereen de beste zorg te geven en de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

U kunt alleen met een verwijzing terecht op de SEH. Bij patiënten die zonder verwijzing op de SEH worden geholpen kan de zorgverzekeraar besluiten de zorgkosten helemaal niet te vergoeden. Hierom wordt geadviseerd (bij niet levensbedreigende situaties) eerst contact op te nemen met de huisarts.

Wie werken er op de SEH?
Op de SEH werken de volgende medewerkers:

  • Gespecialiseerde SEH-verpleegkundigen;
  • SEH verpleegkundigen in opleiding;
  • Kinderverpleegkundigen;
  • Bachelor medische hulpverlener (3e jaars, 4e jaars, traineeship na diplomering);
  • HBO-verpleegkundigen studenten (4e jaars);
  • Stagiaires (röntgen, OK, RAV);
  • Arts-assistenten: dit zijn basisartsen. Sommigen van hen zijn in opleiding tot specialist. Zij werken onder supervisie en verantwoordelijkheid van een specialist;
  • Huisarts In Opleiding (HAIO);
  • Medisch specialisten;
  • Co-assistenten: dit zijn studenten in opleiding tot basisarts. Zij werken onder supervisie van een arts-assistent en medisch specialist;
  • Verpleegkundig centralisten: zij zorgen voor ontvangst, triage en administratieve ondersteuning;
  • Gastvrouwen/gastheren: zij ondersteunen patiënten en begeleiders;
  • Vrijwilligers;
  • Serviceassistenten: zij verzorgen het interieur van de afdeling;
  • Apothekers assistenten: zij nemen met u de thuismedicatie door;
  • U kunt ook te maken krijgen met andere zorgverleners, bijvoorbeeld: laboratoriummedewerkers.

Ontvangst op de SEH
Als u met eigen vervoer komt, meldt u zich bij de verpleegkundig centralist. Deze noteert een aantal gegevens van u zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer aan de hand van uw legitimatiebewijs (dit is verplicht), uw ziektekostenverzekering en de reden van uw komst. Deze gegevens zijn nodig voor het aanleggen van een medisch dossier.

Hierna wordt u gevraagd in de wachtkamer plaats te nemen.

MRSA, de ziekenhuisbacterie
Als u in de laatste 2 maanden voor u bezoek aan de SEH:

  • voor behandeling in een buitenlands ziekenhuis bent geweest,
  • als u of een gezinslid beroepsmatig in contact komt of woonachtig bent op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens,
  • als u twee maanden voor u bezoek woonachtig bent geweest in een asielzoekerscentrum is het belangrijk dit te melden bij de balie,
  • in een Nederlandse zorginstelling verbleef waar MRSA/BRMO heerste.

Werkwijze op de SEH; triagesysteem
Op de SEH wordt gewerkt met een triagesysteem volgens landelijke richtlijnen. Het streven is dat u binnen 10 minuten na aankomst op de SEH door een triageverpleegkundige wordt gezien.

De triageverpleegkundige bepaalt op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts moet worden gezien. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. Hij/zij kan een start maken met het eerste onderzoek, denk bijvoorbeeld aan het opnemen van uw temperatuur, meten van uw bloeddruk, wondverzorging, vaccinatie en bloedafname. Ook kan hij/zij u pijnstilling geven.

Afhankelijk van de uitkomst van de triage en de drukte op de SEH gaat u naar een behandelkamer of terug naar de wachtkamer. U bent dan in afwachting van een beschikbare behandelkamer, uitslagen van bloedonderzoek of röntgenfoto’s en de arts die u verder komt onderzoeken.

Kinderen delen we in volgens hetzelfde triagesysteem. Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, gaat het kind voor. De triageverpleegkundige vertelt u over de verdere gang van zaken en wat de huidige wachttijden zijn.

Wachttijden tijdens uw verblijf op de SEH
De medewerkers van de SEH streven ernaar u zo snel mogelijk te behandelen, maar soms is wachten onvermijdelijk, ook voor de verpleegkundigen. De wachttijd wordt, naast de kleurcode, ook bepaald door bijvoorbeeld:

  • De beschikbaarheid van de arts van het medisch specialisme waar u voor komt.
  • De beschikbaarheid van de behandelruimte die voor uw behandeling nodig is.
  • Het tijdstip van binnenkomst ten opzichte van andere patiënten.
  • Drukte op de SEH.
  • Het wegroepen van de arts voor een spoedgeval.
  • Het wachten op laboratoriumuitslagen of het beoordelen van röntgenfoto’s.

De verpleegkundige zal u hiervan op de hoogte houden. Wanneer uw wachttijd langer duurt dan aangegeven, adviseren wij u dit te melden bij de verpleegkundig centralist.

Onderzoek en behandeling
Als u aan de beurt bent, wordt u door de SEH-verpleegkundige naar de behandelkamer gebracht. Eén verpleegkundige regelt alle zorg die u krijgt. Hij/zij is ook uw aanspreekpunt. Door drukte kan het voorkomen dat u met meerdere verpleegkundigen te maken krijgt. Wij proberen dat zoveel mogelijk te vermijden. In de behandelkamer stelt de verpleegkundige u een aantal vragen met betrekking tot uw situatie. U wordt geïnformeerd over het verdere beloop van de behandeling en/of het onderzoek.

Vervolgens onderzoekt de arts u en bespreekt met u de behandeling. Op basis van de bevindingen van de arts, wordt besloten of nader onderzoek nodig is of dat een behandeling direct gestart kan worden. Als de arts onderzoeken zoals een röntgenfoto, bloedonderzoek, een echoscopie of een CT-scan voor u afspreekt, kunt u daar op wachten. Afhankelijk van de omstandigheden wacht u in de behandelkamer of in de wachtkamer. Voor een echo of CT-scan is de wachttijd erg afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimtes waar deze onderzoeken plaatsvinden.

Nuchter blijven en/of urineonderzoek
Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat u ‘nuchter’ moet blijven. Dat wil zeggen dat u niets meer mag eten en drinken tot bekend is hoe uw klachten behandeld kunnen worden. Als u buikklachten heeft, kan urineonderzoek nodig zijn. Is hier niet naar gevraagd en twijfelt u, vraag het dan aan de verpleegkundige.

Uitslagen van onderzoeken
Er kunnen ook wachttijden ontstaan tijdens uw behandeling, omdat er extra onderzoeken nodig zijn. De verpleegkundige en arts die u behandelen leggen aan u uit wat er precies gaat gebeuren. U kunt altijd om uitleg vragen als u iets niet begrijpt. Het kan één à twee uur duren voordat alle uitslagen bekend zijn. Het onderzoeken van bloed duurt gemiddeld een uur. Als de uitslagen binnen zijn, bespreekt de arts-assistent deze met u. Soms wil de specialist u zelf nog zien.

Familie en begeleiders
Er mogen maximaal 2 familieleden of begeleiders mee naar de behandelkamer. Bij kinderen is het gewenst dat er een ouder of verzorger aanwezig is. Andere familie of begeleiders kunnen wachten in de wachtkamer. Tijdens het onderzoek kan de arts of de verpleegkundige de begeleider(s) vragen even in de wachtkamer plaats te nemen. Ouders van kleine kinderen kunnen wel bij hun kind blijven.

In verband met de privacy van de patiënten vragen wij u vriendelijk niet onnodig over de gang te lopen en niet op de gang te wachten.

In de wachtkamer staat een koffie-, thee- en snackautomaat, waar u gebruik van kunt maken. Let op: bent u patiënt? Voor veel onderzoeken en/of behandelingen dient u nuchter te blijven. Vraag dit na bij de verpleegkundige.

Wifi
Inloggen op ons Amphia netwerk via Amphia-Public is mogelijk.

Rechten en plichten
Het toestemmingsvereiste In het algemeen mag een arts u niet behandelen zonder uw toestemming. U beslist zelf of u op basis van de gegeven informatie behandeld wilt worden of niet, en niet de hulpverlener. In veel gevallen gaan hulpverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dit kan blijken uit uw gedrag. Bijvoorbeeld uw mouw opstropen om de bloeddruk te laten meten of om bloed te laten prikken.

Wanneer er sprake is van een ingrijpende behandeling zal de hulpverlener uitdrukkelijk uw toestemming vragen. U kunt de arts vragen uw toestemming schriftelijk vast te laten leggen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de arts uw toestemming mag veronderstellen, bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn in het ziekenhuis wordt gebracht en behandeling direct noodzakelijk is. U kunt uw toestemming voor een behandeling of onderzoek altijd intrekken, mocht u van mening veranderd zijn.

In het ziekenhuis vinden diverse opleidingen plaats. Het is dan ook mogelijk dat u met een opleidingssituatie te maken krijgt; uw toestemming wordt ook daarvoor verondersteld. U kunt hiertegen bezwaar maken, in welk geval u rekening dient te houden met speciaal voor u te nemen organisatorische maatregelen.

Lees hier informatie over uw rechten en plichten als patiënt.

Vervolgafspraak
Wanneer de arts het nodig vindt dat u een keer terug komt voor verdere behandeling of onderzoek, dan krijgt u een vervolgafspraak mee. Dit is op de polikliniek van het betreffende specialisme. De verpleegkundige legt u uit hoe u deze afspraak kunt maken.

Opname
Het is ook mogelijk dat u na uw behandeling op de SEH opgenomen wordt op een van de verpleegafdelingen van Amphia.

Naar huis
Wanneer u na de behandeling weer naar huis kunt, krijgt uw huisarts een brief toegestuurd. Hierin schrijft de arts zijn bevindingen van het onderzoek op de Spoedeisende Hulp.

Als u niet in staat bent met eigen vervoer naar huis te gaan zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing. Eventueel kan er een taxi voor u gebeld worden (de taxikosten zijn voor uw eigen rekening).

Meer informatie
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de gang van zaken en de eventuele wachttijden op de SEH.

Meer lezen over spoedeisende hulp in Amphia?

Ga naar afdeling SEH

Label