Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Palliatieve zorg
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg in Amphia is erop gericht patiënten met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. We verlenen palliatieve zorg als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt (en zijn naasten) kunnen voordoen.

Behandeling
Als u ongeneeslijk ziek bent, komt er een tijd dat uw behandeling en zorg veranderen. Uw behandeling of zorg richt zich dan niet op genezen, maar op de kwaliteit van leven. Deze zorg heet palliatieve zorg.
 
Het doel van palliatieve zorg is de patiënt en zijn naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Het kan hierbij gaan om het verlichten van lichamelijke klachten. Maar ook om begeleiding bij onder meer verdriet of problemen met het accepteren van het ziekteproces. Bij palliatieve zorg wordt vaak gedacht aan zorg rondom het einde van het leven. Maar ook als het overlijden nog niet wordt verwacht is kwaliteit van leven het uitgangspunt in uw behandeling. 

Palliatieve zorg kan op verschillende plaatsen gegeven worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen of in het hospice. Palliatieve zorg wordt door meerdere zorgprofessionals gegeven. Denk aan een (huis)arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, geestelijk verzorger etc. Palliatieve zorg is hiermee generalistische zorg die gebruik kan maken van specialistische zorg. 

Palliatief Advies Team

Waar gewenst kan voor advies of consultatie het transmuraal Palliatief Advies Team worden ingeschakeld.

Uw behandelend arts of huisarts kan het transmuraal PAT om advies vragen. Dit team biedt hulp bij patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis maar ook voor patiënten die thuis, in een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice verblijven. Het transmuraal PAT is een team dat gespecialiseerd is in de zorg voor palliatieve patiënten en hun naasten.

Het transmuraal Palliatief Advies Team bestaat uit:

 • Medische specialisten, zoals een longarts, oncoloog, anesthesioloog of geriater.
 • Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en een hospice arts.
 • Verpleegkundig specialist palliatieve zorg.
 • Verpleegkundigen palliatieve zorg.

Wat kunt u verwachten van het transmuraal PAT?
Uw aanspreekpunt bij het transmuraal PAT is een verpleegkundig consulent palliatieve zorg. Deze gaat met u (en uw naasten) in gesprek. Het kan hierbij gaan over uw ziekte, uw verwachtingen voor de toekomst, uw lichamelijke klachten of hoe de (thuis)zorg georganiseerd kan worden. De verpleegkundige werkt samen met een arts uit het transmuraal PAT adviseert uw behandelend arts maar neemt de behandeling niet over. 

Waar geeft het team advies over?

 • Behandeling van lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld pijn, kortademigheid of misselijkheid.
 • Het nemen van belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld als er twijfel is of een zware behandeling moet worden voortgezet.
 • De mogelijkheden van zorg, zowel in als buiten het ziekenhuis. 
 • De mogelijkheden bij psychologische problemen, spirituele en zingevingsproblemen. 

Wanneer wordt het team ingeschakeld?
Het transmuraal Palliatief Advies Team kan door de arts of verpleegkundige om advies worden gevraagd. Er wordt dan een gesprek gepland tussen de patiënt en de arts of verpleegkundige consulent uit het transmuraal Palliatief Advies Team. Familie kan aan dit gesprek deelnemen. De verpleegkundige consulent bespreekt alle dimensies van de palliatieve zorg met de patiënt. Zij inventariseert de actuele problemen, de wensen voor de nabije toekomst en de organisatie van de zorg; hoe is de thuissituatie, is er mantelzorg en welke aanvullende zorg is nodig. Na dit gesprek heeft zij overleg met een arts uit het team waarna een advies volgt. Dit advies wordt mondeling en schriftelijk teruggekoppeld aan de behandeld arts. Het advies wordt besproken in het multidisciplinair overleg met alle leden van het transmuraal Palliatief Advies Team. Het advies kan op basis van dit gesprek nog aangevuld worden. De behandelend arts bespreekt dit advies en eventuele wijzigingen in de behandeling vervolgens met de patiënt.

Wat is palliatieve zorg en wat gebeurt er op deze unieke polikliniek?

Video url Meer informatie polikliniek palliatieve zorg

Oncologisch palliatief pijnteam

Het oncologisch en palliatief pijnteam behandelt patiënten met pijn bij kanker en patiënten met pijn in de palliatieve fase. Dat kunnen ook patiënten zijn met pijn zonder kwaadaardige aandoening.

Ga naar Oncologisch palliatief pijnteam
Patiënt leest boek in bed

Meer informatie voor u

 • Wilt u meer lezen over palliatieve zorg? Ga naar www.overpalliatievezorg.nl
 • Meer informatie over de mogelijkheden voor palliatieve zorg zoals thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, ondersteuning op psychisch vlak of steun bij zingevingsvragen? Kijk dan eens op de website: Wat als ik niet meer beter word
 • Voor praktische informatie over bijvoorbeeld wilsverklaringen, zorg rondom levenseinde , laatste levenswensen of nazorg voor naasten vindt u hier een samenvatting van organisaties en mogelijkheden in de regio Breda.
 • Voor ondersteuning voor u als mantelzorger kijk op www.balans.mantelzorg.nl 
 • Het is niet gemakkelijk om over de laatste fase van het leven te praten, maar wel belangrijk praat er op tijd over. Onderstaand kunt u lezen waar u allmeaal over na kan denken.
 • Voor praktische hulpmiddelen in de terminale fase kunt u de  Praktische palliatieve box bij sommige zorgverzekeraars gratis bestellen.

Label