Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Afspraken rondom deeltijdbehandeling Psychiatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Afspraken rondom deeltijdbehandeling Psychiatrie

Afspraken rondom deeltijdbehandeling Ziekenhuis Psychiatrisch Behandelcentrum (ZPBC)

Uw hoofdbehandelaar heeft u verwezen naar de deeltijdbehandeling van de zorgkern Ziekenhuispsychiatrie van het Amphia Ziekenhuis. U brengt de komende tijd een aantal dagen per week op de deeltijdbehandeling door. Voor uw behandeling start heeft u al informatie gekregen over de vorm en de inhoud van uw behandelgroep. In deze folder leest u de regels en afspraken die wij met alle deelnemers maken, zodat de bijeenkomsten voor iedereen zo prettig mogelijk verlopen.

Algemeen
Hele programma
Als u deelneemt aan een groep, dan is het de bedoeling dat u het hele programma van deze groep volgt, tenzij anders met u is afgesproken. Een groepsprogramma vormt één geheel, zodat u vanuit verschillende invalshoeken aan uw problemen werkt. Het behandelteam steekt veel energie in uw behandeling en verwacht ook van u een actieve opstelling.

Behandelplan
De uitgangspunten van uw specifieke behandeling staan in een behandelplan, dat het team in de eerste fase van de behandeling samen met u opstelt. De voortgang van uw behandeling wordt een aantal keer tijdens uw behandeling geëvalueerd.

Aan- en afwezigheid
Afmelden
Bent u onverwacht wegens een dwingende reden (bijvoorbeeld ziekte) verhinderd om op de afgesproken tijd naar uw deeltijdbehandeling te komen? Meldt u zich dan vóór 9.00 uur ’s ochtends af op het e-mailadres: afmeldendeeltijdpaaz@amphia.nl. Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u zich bij uitzondering vóór 9.00 uur afmelden via telefoonnummer: (076) 595 1016 (balie polikliniek).

Verlof en vakantie
Misschien weet u van te voren dat u door bijzondere omstandigheden niet kunt deelnemen aan een bepaald onderdeel van het programma. Overleg dan vooraf met uw behandelaar of u verlof krijgt.

Huisarts- en tandartsbezoek
Bezoeken aan de huisarts, de tandarts en dergelijke (of andere individuele afspraken) dient u te plannen op dagen dat u geen deeltijdbehandeling volgt. Valt een onderdeel van het programma uit vanwege ziekte van de behandelaar? Dan gaan de andere onderdelen van het programma gewoon door, ook als dit betekent dat uw groep even moet wachten.

Lichamelijke klachten
Als u lichamelijke klachten heeft, dan wendt u zich tot uw huisarts of psychiater. U bent zelf verantwoordelijk voor het innemen van de voorgeschreven medicatie.

Hulp buiten kantooruren
Heeft u dringend hulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met de huisartsenpost. Vermeld dat u deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie van het Amphia Ziekenhuis volgt.

Nakomen afspraken
Denkt u eraan dat het niet nakomen van de genoemde afspraken – of het zonder reden afwezig zijn voor groepsonderdelen – mogelijk gevolgen heeft voor uw behandeling.

Parkeren
Voor alle locaties van Amphia gelden vaste parkeertarieven. Meer informatie? Bekijk de tarieven via deze link.

Privacy
Vertrouwelijke informatie
Zonder uw toestemming brengt het behandelteam géén informatie over u naar buiten. Vanzelfsprekend gaat u ook vertrouwelijk om met informatie over uw medegroepsleden.

Geen transacties
Het is bijzonder onverstandig om transacties te doen met groepsleden (zoals het lenen van geld, verkoop van goederen, enzovoort). Ervaringen uit het verleden hebben bewezen dat dit tot problemen kan leiden die uw behandeling en die van de ander(en) in de weg staan. Wij adviseren u waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis te laten. Het Amphia Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Contacten buiten de groep
Het is verstandig om terughoudend te zijn met het aangaan van vriendschappelijke contacten buiten de bijeenkomsten, met de mensen van uw groep. Ook in dit opzicht hebben ervaringen uit het verleden geleerd dat één en ander tot problemen kan leiden tijdens en/of na de behandeling.

Specifieke afspraken
Alcohol, drugs en roken
Het is niet toegestaan om in het ziekenhuis alcohol of drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Het Amphia Ziekenhuis hanteert een streng anti-rookbeleid. U mag alleen roken in de daarvoor bestemde ruimte in de centrale hal van het ziekenhuis, of buiten. Als u deelneemt aan de deeltijdbehandeling mag u niet roken in tuin van Psychiatrie. Deze is alleen bestemd voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Lunchen
Natuurlijk kunt u lunchen in het restaurant van het ziekenhuis. Neemt u zelf eten mee? Dan kunt u dit nuttigen in de koffiekamer van de deeltijd-behandeling.

Overige afspraken
Verder vragen wij u om:

  • tijdens therapieonderdelen uw mobiele telefoons uit te schakelen
  • geen gevaarlijke voorwerpen (wapens, messen, enzovoort) mee te nemen naar het ziekenhuis

Klachten
Heeft u klachten over uw behandeling? Dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaars van het ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u terecht bij het behandelteam of de medewerkers van het Patiëntenservicebureau in de centrale hal van het ziekenhuis. Ook kunt u contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon van Amphia, telefoonnummer (06) 27 54 17 24.

Meer lezen over psychiatrie bij Amphia?

Ga naar afdeling Psychiatrie

Label